Usposabljanje za poklicne voznike

Družba HM Storitve se ukvarja z izobraževalno dejavnostjo. Od leta 2011 izvajajo program temeljne poklicne kvalifikacije. Izvajajo program usposabljanja za poklicne voznike za pridobitev kode 95. Usposabljanja izvajajo visoko strokovno usposobljeni, prijazni in ustrezno kvalificirani predavatelji s področja prometa.

Usposabljanje za poklicne voznike
Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Temeljna kvalifikacija za voznike – »KODA 95« 

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10. 9. 2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10. 9. 2009. Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Strokovna usposobljenost voznikov

Vozniki, ki so državljani držav članic Evropske unije, in vozniki, ki so državljani tretjih držav in so zaposleni pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali zanj delajo in opravljajo cestne prevoze v Republiki Sloveniji po javnih cestah, pri tem uporabljajo:

- vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij C1, C1 + E, C ali C + E,

- vozila, za katera se zahteva vozniško dovoljenje kategorij D1, D1 + E, D ali D + E, ali vozniško dovoljenje, priznano kot enakovredno; 

morajo pridobiti temeljne kvalifikacije in se redno usposabljati v skladu z zakonom.


Izjeme

Koda 95 ni obvezna za naslednje voznike:

- vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;

- vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;

- vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;

- vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije, in vozil za prevoz poškodovanih in pokvarjenih vozil;

- vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;

- vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;

- vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe;

- vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na poskusni vožnji.

Temeljne kvalifikacije

Kandidat pridobi temeljne kvalifikacije na način:

- s preizkusom znanja.

Način pridobitve temeljne kvalifikacije, ki vključuje preizkus znanja, obsega praktični in teoretični preizkus. Po uspešno opravljenem preizkusu se kvalifikacije potrdijo s spričevalom.

Temeljne kvalifikacije se pridobijo v sistemu pridobitve temeljne kvalifikacije v skladu z zakonom ali v okviru srednjega poklicnega izobraževanja za voznike. Po uspešno končanem poklicnem izobraževanju za voznike se pridobljene temeljne kvalifikacije potrdijo z ustreznim spričevalom. To spričevalo se izroči udeležencu. 

Spričevala, ki potrjujejo temeljne kvalifikacije, so:

  • spričevalo, podeljeno na podlagi preizkusa.


Preizkus znanja

Preizkus znanja opravlja komisija, ki jo imenuje minister. 

Redno usposabljanje

Redno usposabljanje obsega usposabljanje, ki imetnikom spričevala omogoča, da posodobijo zanje, ki je nujno za njihovo delo, s posebnim poudarkom na varnosti v cestnem prometu in racionalni porabi goriva ter da širijo in osvežujejo znanja, ki so potrebna za pridobitev temeljnih kvalifikacij. Vozniku, ki opravi redno usposabljanje, se izda spričevalo, ki potrjuje tako usposabljanje. Prvi tečaj rednega usposabljanja opravijo vozniki, ki so imetniki spričevala. Redno usposabljanje opravijo vozniki, v petih leti od izdaje spričevala.

Pristojnost

V Republiki Sloveniji pridobijo temeljne kvalifikacije vozniki, ki so državljani ene od držav članic Skupnosti in imajo v Republiki Sloveniji bivanje najmanj šest mesecev. V Republiki Sloveniji pridobijo temeljne kvalifikacije tudi vozniki, ki so državljani tretjih držav, če so zaposleni pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji ali pa zanj delajo. To velja tudi za voznike državljane tretjih držav, ki se želijo zaposliti pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji in temeljne kvalifikacije potrebujejo za pridobitev delovnega dovoljenja. Vozniki opravijo redno usposabljanje v Republiki Sloveniji, če imajo v njej stalno prebivališče ali v njej delajo.

Pooblaščeni centri za usposabljanje

Izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja v skladu zakonom opravljajo pooblaščenci.  HM STORITVE, d. o. o., je pooblaščenec, na podlagi pooblastila Ministra za infrastrukturo.

Vpis vozniške kvalifikacije

Kot dokaz o pridobljeni vozniški kvalifikaciji upravni organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, na podlagi spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji, vpiše v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah kodo Skupnosti.

Prispevek pripravili: HM storitve d. o. o.