Projekt MultiAPPRO za učinkovitejši intermodalni transport

V intermodalnem transportu, ki povezuje različna transportna sredstva v enovito verigo, se srečujemo z različnimi omejitvami, ki vplivajo na hitrost in ekonomičnost premeščanja intermodalne transportne enote in blaga. Evropski projekt MultiAPPRO, katerega slovenski partner je Ministrstvo za infrastrukturo, evidentira in odpravlja ozka grla intermodalnega transporta v jadransko-jonski regiji.

Projekt MultiAPPRO za učinkovitejši intermodalni transport
Projekt se naslanja na izhodišča »Freight Transport Logistic Action Plan (COM(2007)607)« pod okriljem Evropske komisije, ki zajema skupek ukrepov potrebnih za učinkovitejši intermodalni transport in trajnostno naravnan razvoj pomorskega prometa ter razvoja evropskih pristanišč.

MultiAPPRO projekt, katerega ime je izpeljanka iz angleškega imena projekta (Multidsciplinary approach and solutions for development of intermodal transport in the region), se izvaja pod finančnim okriljem Interreg jadransko-jonskega programa (ADRION). MultiAPPRO projekt spada v tretjo razvojno os povezane regije. Ob prijavi projekta so bile aktivnosti na projektu planirane v skupnem trajanju 24 mesecev. Projektni partnerji iz šestih evropskih držav so začeli delo 1. februarja 2018. Po dva partnerja prihajata iz Hrvaške (Klaster intermodalnog prijevoza in Lučka uprava Ploče), Grčije (Ethniko metsobio polytehneio in Organismos limenos Peiraios) in Italije (Consorzio Formazione Logistica Intermodale - CFLI in F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco & C. – S.n.c.). Na slovenski strani je v projektnem partnerstvu Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, medtem ko sta predstavnika iz Albanije Instituti i transporti ter iz Črne gore Luka Bar A.D.


Cilji in rezultati projekta
Projekt se naslanja na izhodišča »Freight Transport Logistic Action Plan (COM(2007)607)« pod okriljem Evropske komisije, ki zajema skupek ukrepov potrebnih za učinkovitejši intermodalni transport in trajnostno naravnan razvoj pomorskega prometa ter razvoja evropskih pristanišč. Cilj projekta je ugotoviti ozka grla pri delovanju intermodalnega transporta v jadransko-jonski regiji ter pripraviti nabor ukrepov za njihovo odpravo. Projektno delo zasleduje tudi cilj izoblikovanja enovitega modela za ocenjevanje vplivov različnih investicij, predvsem infrastrukturnih za povečanje učinkovitosti delovanja intermodalnih verig. Projektni partnerji pričakujejo rešitve na dveh ključnih področjih, in sicer pri razvoju intermodalnega omrežja ter pri vzpostavljanju promocijskih centrov za intermodalni transport na nacionalni ravni. Le-ti se lahko ustanovijo v okviru že obstoječih centrov Evropske mreže shortsea. Razvoj intermodalnega omrežja mora sloneti na podpori optimizacije delovanja prometnega sistema in modeliranju transportne učinkovitosti, ki omogoča evidentiranje tehničnih, tehnoloških, organizacijskih, upravnih in pravnih elementov delovanja intermodalnosti.

Projekt v številkah:
- Trajanje 24 mesecev,
- Predviden zaključek 31. 1. 2020,
- 9 partnerjev iz 6 evropskih držav,
- vrednost projekta 1.177.060 EUR, 
- sofinanciran del iz ESRR in IPA 1.000.501 EUR.

Poleg evropskih okvirov razvoja prometa in intermodalnosti se projektne aktivnosti v Sloveniji navezujejo na že oblikovane smernice razvoja prometa v Sloveniji, ki so podrobneje opredeljene v Strategiji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Strategija evidentira infrastrukturna ozka grla in ukrepe pri razvoju prometa v Sloveniji. Nadgradnja raziskav v okviru projekta MultiAPPRO je mogoča v smeri pridobivanja specifičnih podatkov o ozkih grlih, ki so lahko tudi administrativne narave, ter se navezujejo na možnosti učinkovitega prenosa podatkov med deležniki, zmanjševanje obsega dokumentacije pri poslovanju, brezpapirno poslovanje itn.

Predstavitev projekta in delavnica za deležnike intermodalnega transporta v Sloveniji
Predstavitev projekta MultiAPPRO, v izvedbi Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, je bila pripravljena za ključne deležnike, ki se operativno, strokovno in tudi znanstveno ukvarjajo s problematiko intermodalnega transporta v Sloveniji. Povabilu na predstavitveni dogodek so se odzvali pomorski ladjarji, logistična podjetja, Luka Koper, d. d., Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Fakulteta za management Univerze v Mariboru idr. Namen organizatorja je bil predstaviti tematiko, cilje in predvidene rezultate projekta ter združiti različne deležnike pri oblikovanju nabora ozkih grl v intermodalnem transportu v Sloveniji. Ozka grla so namreč lahko tehnološka, infrastrukturna, administrativna, sistemska, informacijska itn. in se tako dotikajo različnih poslovnih subjektov ter državnih organov, kot so inšpektorji, carina, Uprava za pomorstvo, Finančna uprava.Sestanek delovne skupine deležnikov je bil organiziran dne 15. oktobra 2019 v Izoli. Polonca Marčetić z Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije je predstavila pričakovane vloge deležnikov in njihov doprinos pri oblikovanju nabora ozkih grl intermodalnega transporta v Sloveniji. V okviru projekta je namreč pripravljen vprašalnik MultiAPPRO za identifikacijo in zbiranje vsebin o ozkih grlih. Vprašalnik je sestavljen iz petih preglednih vsebinskih sklopov:

  • osnovni podatki o deležniku oz. podjetju,
  • opis ugotovljenih ozkih grlih,
  • težave, ki jih povzročajo ozka grla,
  • predlogi ukrepov za odpravo ozkih grl,
  • institucije in podjetja, ki naj bodo vključena pri odpravi ozkega grla.

Enostavnost strukture vprašalnika omogoča hiter opis ozkega grla in tudi predlogov. Projektne aktivnosti so še v delu, tako Ministrstvo za infrastrukturo vabi transportno-logistična podjetja in druge deležnike k podajanju mnenj o ozkih grlih v intermodalnem transportu v Sloveniji. Posebej pomemben je pristop k zbiranju čim širšega nabora ozkih grl, ki so značilni v našem prostoru, da se ga lahko primerja z ugotovitvami v drugih državah. Medsebojna prekrivanja ali razhajanja bodo dobra osnova za pregled že oblikovanih rešitev ali za skupno modeliranje rešitev, ki lahko doprinese multiplikativen učinek v celotni regiji.

Prispevajte s svojimi predlogi k realizaciji projekta. Dostop do vprašalnika o ozkih grlih v intermodalnem transportu v Sloveniji: 

- direkten dostop do vprašalnika projekta MultiAPPRO (dostop),

- dostop do vprašalnika preko spletnega portala Ministrstva (dostop

Pomembnost intermodalnega transporta za Slovenijo
Razvoj učinkovitega in trajnostno vzdržnega intermodalnega transporta je zelo pomemben za Slovenijo. Slovenija je namreč za večino vhodno-izhodnih blagovnih tokov tranzitna država. Prizadevati si moramo za poenostavljene procese, učinkovite verige, tehnično in tehnološke »zelene« rešitve, da se izognemo prenasičenosti naših prometnic in terminalov ter stopnji uzurpacije okolja iz dejavnosti prometa. Projekti, kot je MultiAPPRO, spodbujajo nove rešitve in pospešujejo njihovo vpeljavo v dnevno operativne procese. Vzpostavitev promocijskega centra za intermodalni transport, kot ga imajo npr. že na Hrvaškem, lahko dodatno pospeši komunikacijo med deležniki v intermodalnih transportnih verigah ter uspešno povezuje strokovno in znanstveno osebje pri iskanju optimalnih rešitev. Ne nazadnje gre za aktivnosti in rešitve, ki se jih skuša financirati iz evropskih razvojno-raziskovalnih sredstev. Takšen primer je ravno evropski projekt MultiAPPRO.