Kako ravnati v primeru okvare vozila na avtocesti

Vsaka ustavitev vozila na avtocesti in hitri cesti predstavlja oviro za ostale udeležence, ki lahko pripelje tudi do nesreče. Ta nevarnost se poveča, ča se na odstavnem pasu ali odstavni niši ustavi tovorno vozilo. Tega loči le nekaj 10 cm od vozil, ki vozijo po voznem pasu, kjer je največ tovornih vozil. Kljub temu lahko takšno vozilo, če bistveno ne ogrožajo ostalih udeležencev v cestnem prometu, stoji še dve uri na tem mestu, da se okvara odpravi.

Avtovleka na avtocestah
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., je skladno z Zakonom o cestah in Zakonom o pravilih cestnega prometa kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest.

Za odpravo okvare poskrbi voznik sam ali pa se na pomoč obrne na svoj servis. V kolikor vozniku to ne uspe v dveh urah ali takoj ugotovi, da je vozilo potrebno odvleči, vozilo odstrani upravljalec avtoceste na stroške voznika s svojimi pogodbenimi izvajalci, saj zakon o cestah določa, da lahko vsa vozila, katerih NDM presega 3,5 tone, odstrani samo upravljalec cest.

Slovenski avtocestni križ dnevno prevozi tudi več kot 7200 tovornih vozil (najbolj je obremenjen AC-odsek Unec–Postojna). Vsako vozilo se lahko med vožnjo pokvari, zato dnevno lahko spremljamo opozorila prometno-informacijskega centra o ovirah na cestah. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d. d., je skladno z Zakonom o cestah in Zakonom o pravilih cestnega prometa kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere spadajo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa. 

Zakonska določila nalagajo družbi DARS, da mora brez odlašanja zagotoviti, da so s ceste odstranjene vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti in ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost udeležencev v prometu. Ker DARS v celoti ne razpolaga z opremo za odstranjevanje ovir, pomoči na cesti in dela z avtodvigali na območju avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji, je opravljanje navedene storitve organiziral z izborom usposobljenega izvajalca prek javnega poziva, objavljenega v juniju 2016. 

Družba DARS je na podlagi navedenega javnega poziva sklenila pogodbe o sodelovanju na področju odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali s skupno osmimi izvajalci. Pogodbe so pričele veljati decembra 2016 in veljajo do decembra 2021, razen če se vmes ne spremeni zakonodaja. Za posamezen teritorialni sklop so bili izbrani trije izvajalci – izjema je sklop št. 3 z dvema izvajalcema – ki so poleg izpolnjevanja minimalnih tehničnih zahtev imeli največje število točk.

Opravljanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na pet teritorialnih sklopov – območij nadzornih centrov DARS:

sklop št. 1 – Regionalni nadzorni center Kozina: AMZS, d. d., Asistence Coris, d. o. o., Avtovleka Jerneja Kopitar, s. p.;

sklop št. 2 – Regionalni nadzorni center Ljubljana: AMZS, d. d., Asistence Coris, d. o. o., Avtovleka Jerneja Kopitar, s. p.;

sklop št. 3 – Nadzorni center Hrušica: AMZS, d. d., Junik-M, d. o. o.;

sklop št. 4 – Regionalni nadzorni center Vransko: AMZS, d. d., Enes Draganović, s. p., Žonta, d. o. o.;

sklop št. 5 – Regionalni nadzorni center Slovenske Konjice: AMZS, d. d., Avtovleka KUK, d. o. o., Enes Draganović, s. p.


Izbrane izvajalce za posamezen sklop DARS enakovredno obravnava in jih aktivira po točno določenem zaporedju.

Pogodbeni izvajalci storitve odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali opravljajo z vozili z oznako (nalepko zunaj) POGODBENIK DARS.

Na vseh petih sklopih so izbrani izvajalci storitve dolžni zagotavljati 24-urno dosegljivost vseh 365 dni v letu. Odzivni čas od sprejeta klica s strani nadzornega centra DARS do prihoda izvajalca na kraj dogodka je omejen do 45 minut za vozila do 3,5 tone največje dovoljene mase (NDM) in do 90 minut za vozila nad 3,5 tone NDM. Izjema je predor Karavanke, za katerega mora ponudnik zagotavljati odzivni čas 25 minut za vsa vozila!

Pogodbeno razmerje z izbranimi izvajalci je sklenjeno za časovno obdobje pet let oziroma do spremembe zakonodaje, ki bo zahtevala drugačno ureditev, oziroma do izbire koncesionarja za izvajanje storitev, ki so bili predmet javnega poziva – odvisno od tega, katera od treh navedenih možnosti bo nastopila prej.

V primeru, da je na avtocesti ali hitri cesti zaradi ogrožanja drugih udeležencev treba nemudoma odstraniti oviro z avtocest in hitrih cest, da je potrebna pomoč na cesti ali delo z avtodvigali, mora pogodbenega izvajalca tovrstne storitve poklicati nadzornik prometa iz pristojnega nadzornega centra DARS. Uporabnik avtoceste ali hitre ceste, ki potrebuje tovrstno pomoč, pokliče operaterja v Prometno-informacijskem centru (PIC) na telefonsko številko 1970.

Pogodbeni izvajalci morajo dosledno spoštovati cenik z določenimi najvišjimi cenami storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest.


Izbrani izvajalci so edini, ki lahko opravijo avto vleko vozila, med tem ko lahko popravilo vozila opravlja tudi drug izbran serviser, ki ga pokliče voznik, vendar le, če s tem ne ovira ostalih udeležencev v prometu. V primeru ogrožanja varnosti drugih udeležencev se vozilo odstrani takoj.

V določenih primerih, ko pokvarjena oz. ustavljena osebna vozila, ki obstanejo na odstavnem pasu cestišča ali v odstavni niši, bistveno ne ogrožajo drugih udeležencev v prometu, bo prvenstveno za odvoz vozila lahko še naprej poskrbel voznik vozila s klicem asistenčne ali druge avtovleke po svoji izbiri (lastna organizacija odvoza). Vozilo mora biti v primeru odstranitve v lastni organizaciji odstranjeno z avtoceste ali hitre ceste v dveh urah, drugače ga bo na stroške voznika odstranil upravljavec avtoceste. Če voznik nima možnosti izvedbe odvoza vozila v lastni organizaciji, bo odvoz njegovega vozila prav tako organiziran pri upravljavcu avtoceste (klic na 1970).

Izkušnje prevoznikov v Sloveniji so drugačne, kakor jih narekujejo pravila in zakonodaja. Zaradi želje po zaslužku se žal večkrat dogaja, da izvajalci pripeljejo do pokvarjenega vozila ter želijo vozilo takoj odvleči ali preprečujejo izvajanje servisnih storitev drugim izvajalcem, ki jih izbere voznik. 

V družbi DARS so kot upravljavec avtocest in hitrih cest skladno s predpisi dolžni zagotavljati pogoje za varen potek prometa, zato morajo poskrbeti za odvoze vozil. Če vozilo ovira cestni promet in je ogrožena prometna varnost drugih udeležencev v prometu, je treba takšno vozilo takoj odstraniti, torej ga umakniti z voznih površin. Pri odvozu vozil največji problem predstavljajo tovorna vozila, avtobusi in kombinirana vozila, saj so zaradi teže in dimenzij pogoji reševanja bistveno težji kot pri osebnih vozilih. Pri tem je pravočasna organizacija ustrezne pomoči še posebno pomembna.

Kako ravnati, ko se pokvari vozilo na avtocesti?

1. Vklopimo smernike

Vozimo se po avtocesti in naenkrat se vozilo pokvari. V takem primeru nemudoma vklopimo vse varnostne utripalke. Ne poskušajmo s takojšnjim obračanjem ključa ter pritiskanjem na plin. Namesto tega pritisnimo na pedal za sklopko, saj lahko le tako ohranimo dovolj hitrosti, da umirjeno vozilo preusmerimo na rob vozišča oz. odstavni pas, kjer se ustavimo. 

2. Obvezno si nadenimo odsevni telovnik

Ob izhodu iz avtomobila si moramo vsi potniki v vozilu nujno nadeti odsevni telovnik. Če tega ne storimo ali telovnika nimamo, smo posebej v megli, ob sneženju in ponoči slabše vidni ter predstavljamo potencialno nevarnost, da v nas trči vozilo; poleg tega nas policisti lahko oglobijo.

Po zaustavitvi moramo vozilo čim prej zapustiti in pri tem biti zelo pazljivi, saj preostali promet nemoteno poteka. V vzvratnih ogledalih se moramo prepričati, da je vozišče prazno, medtem pa v roke primemo odsevni telovnik, ki si ga bomo nadeli ob izstopu. S telovnikom smo – tudi ponoči – zavarovani in vidni na večji razdalji. Sicer pa moramo iz vozila izstopiti kar se da hitro ter se umakniti za njegov zadek. Morebitni sopotniki morajo izstopiti pri svojih desnih vratih ter se umakniti onkraj zaščitne ograje – posebna previdnost je potrebna na objektih in tistih delih, na katerih je za ograjo prepad. Nato oblečejo jopič in ob tem ves čas aktivno spremljajo promet.

3. Varnostni trikotnik

Sledi namestitev varnostnega trikotnika. Če vemo, kje je, ga lahko zelo hitro najdemo in tudi uporabimo, če pa imamo v avtu naložene veliko prtljage, bomo v velikih težavah, zato bi moral biti trikotnik vedno pri roki za hitro uporabo. Priporočljivo je, da se sestavljanja trikotnika naučimo že doma, saj nam lahko v trenutni paniki tudi to sicer enostavno dejanje povzroča težave. Trikotnik moramo postaviti vsaj 100 metrov od vozila. Daljša ko je razdalja, prej bodo lahko vozniki odreagirali in se pripravili na nevarnost.

Zelo pomembno je, da se pri postavljanju trikotnika ne gibljemo po odstavnem pasu, ampak da hodimo le za varnostno ograjo. V primeru prevoza nevarnih snovi ali ustavljene skupine vozil namestimo dva varnostna trikotnika. Kadar je zmanjšana vidljivost, je treba ustavljeno vozilo osvetliti z dnevnimi svetilkami ali zasenčenimi žarometi.

4. Stebriček SOS

Pomembno je, da izvemo, kje in kako daleč je telefonski stebriček SOS ob avtocesti – v daljših predorih so v ta namen tudi oznake. Sicer pa lahko vozniki uporabijo tudi mobilni telefon ter pokličejo Prometno-informacijski center za državne ceste (PIC) na telefonsko številko 1970, a je zaradi lažje ugotovitve lokacije voznika priporočljiva uporaba stebrička SOS – ti so med seboj razmaknjeni praviloma do dva kilometra.


Ravnanje v predorih ali na avtocestah brez odstavnega pasu

V daljših predorih, ki imajo odstavne niše, je postopek enak kot na avtocesti. Ob uporabi utripalk ter sklopke se pomikamo desno in s tem opozarjamo druge, da se nekaj dogaja. Če je le mogoče, ustavimo v odstavni niši, kjer je nameščen tudi telefon SOS. Če tega ne zmoremo narediti, skušajmo zapeljati vozilo k najbližjemu robu vozišča. To velja tudi za cesto brez odstavnega pasu, ki ima odstavne niše ravno tako na primerni oddaljenosti.