Za ponedeljek že napovedan sneg

V času zimskih razmer in še posebej napovedanega sneženja se na pot odpravite samo s predpisano zimsko opremo, upoštevajte prometno signalizacijo, ostanite strpni in vožnjo prilagodite razmeram na cesti.

Za ponedeljek že napovedujejo sneg
Ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi.

Ne prehitevajte plužnih skupin, saj lahko s tem ogrožate svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Računajte, da bo potovanje trajalo dlje, zato se na pot odpravite prej kot po navadi. V družbi DARS bodo za prevoznost in varnost avtocestnega sistema v zimski sezoni 2018/2019 skrbeli s približno 500 delavci družbe ter 187 tovornimi in 150 lahkimi vozili.

V družbi DARS imajo za zimsko sezono 2018/2019 pogodbeno zagotovljenih približno 60.000 ton soli ter približno 3.000.000 litrov kalcijevega klorida (za preprečevanja nastanka poledice). Sama zaloga v skladiščih in silosih je pred vsakim pričetkom zimske sezone približno 18.000 ton in okrog 500.000 litrov kloridov.

Pretekla sezona
V lanski zimski sezoni so porabili 44.804 ton posipnih materialov, povprečje minulih trinajstih zimskih sezon je 23.762 ton na zimo. Največ soli so porabili v zimskih sezonah 2012/2013 (48.000 ton) ter 2009/2010 (45.000 ton).

Ob napovedi snežnih padavin se delovne skupine pripravijo na zimsko akcijo. Preden se sneg začne oprijemati vozišča, aktivirajo pluge in pričnejo s posipanjem. Upoštevaje večletno povprečje je vsako zimsko sezono približno deset snežnih akcij, ko aktivirajo večje število delavcev in vozil, medtem ko vsako zimsko sezono v povprečju kar 100 dni izvajajo posipanje na daljših ali krajših avtocestnih odsekih oziroma po potrebi zgolj na vremensko občutljivejših območjih premostitvenih objektov (zlasti mostov). V prihajajoči zimi bodo vzdrževali več kot 623 km avtocest in hitrih cest, več kot 146 km priključkov nanje, približno 22 km razcepov in 51 km servisnih poti.

Na področju mednarodnega upravljanja prometa bodo tudi v prihajajoči zimski sezoni v primeru izredno neugodnih vremenskih razmer usklajeno sodelovali z avtocestnimi upravljavci v sosednjih državah, za kar imajo pripravljene scenarije izločanj tovornih vozil. To v praksi med drugim pomeni, da bodo v primeru, ko bodo na Madžarskem omejili promet za tovorna vozila, omejitev vstopa v Slovenijo vzpostavili na meji z Italijo. Če bodo vremenske razmere kritične v Sloveniji, bodo za tovorni promet omejili tako vstop v našo državo iz Madžarske kakor tudi iz Italije.


Čas izvajanja zimske službe in oprema vozil
Uradni začetek izvajanja cestne zimske službe je od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta oziroma takrat, ko je lahko zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica, nizke temperature) ogrožen normalen potek prometa. V tem obdobju se voznice in vozniki lahko odpravijo na pot s svojimi vozili le z obvezno zimsko opremo, ta oprema pa je obvezna tudi v primeru, da zimske razmere nastopijo že pred uradnim začetkom zimske službe ali po njem. Zavorna pot letne pnevmatike je lahko v zimskih razmerah dvakrat daljša od zavorne poti zimske pnevmatike.

Uporaba zimskih pnevmatik je zato nujna
Voznik, ki nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z denarno kaznijo 40 evrov. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznik kaznuje s kaznijo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti kazen 200 evrov, če ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je kazen 300 evrov. V primeru pravnih oseb so kazni višje, in sicer 1000 evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo.

Zahteve glede prevoznosti avtocest in hitrih cest
Za izvajanje zimske službe so na avtocestah in hitrih cestah podane zahteve, da mora biti na teh cestah zagotovljena prevoznost 24 ur na dan, vse dni v letu, v času močnega sneženja pa mora biti zagotovljeno, da je prevozen vsaj en prometni pas. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na teh cestah ne presega deset centimetrov, promet pa je mogoč z uporabo zimske opreme vozil.

Avtocestne vzdrževalne baze
Čeprav je začetek zimske službe znan, so priprave nanjo začeli že veliko prej. Potrebno je bilo preveriti in pripraviti zimsko mehanizacijo in opremo, nabaviti in skladiščiti posipne materiale, oktobra pa so že začeli postavljati prometno signalizacijo za zimsko službo, snežne kole, snegobrane.

Zimsko službo opravljajo delavci družbe DARS – vzdrževalci avtocest in hitrih cest iz devetih avtocestnih vzdrževalnih baz (Murska Sobota, Maribor, Slovenske Konjice, Vransko, Ljubljana, Hrušica, Postojna, Kozina in Novo mesto) ter njihovih sedem izpostav (Podtabor, Logatec, Vipava, Bertoki, Dob, Ptuj, Drnovo).

Med njimi največji del avtocestnega omrežja vzdržujeta avtocestni bazi Ljubljana in Postojna (vsaka vzdržuje približno 100 km avtocest in hitrih cest), ki skupaj zagotavljata prevoznost približno tretjine celotnega avtocestnega omrežja v upravljanju in vzdrževanju družbe DARS.


Mehanizacija in oprema za odstranjevanje snega
Prevoznost avtocest in nekaterih hitrih cest bo med letošnjo zimsko službo zagotovljena z ustrezno mehanizacijo in opremo, posipnimi materiali in ustrezno organiziranim in usposobljenim osebjem. Na podlagi izvedbenega programa zimske službe je za zimsko sezono 2018/2019 za izvajanje zimske službe razpoložljivih:

187 tovornih vozil in specialnih vozil (UNIMOG), večinoma opremljenih z napravami GPS,
150 lahkih tovornih vozil,
171 posipalcev,
185 plugov (čelni za tovorna vozila),
77 stranskih plugov,
24 priključnih rezkarjev in dva samohodna rezkarja,
14 skladišč za sol ter 26 silosov za sol v skupni količini 20.000 ton soli,
26 cistern za CaCl2 z in brez mešalnih naprav v skupni količini 540.000 litrov,
19.800 snežnih kolov,
590 prometnih znakov (dodatnih, postavljenih le za obdobje zimske službe) in
2.400 m palisad za zaščito vozišč pred morebitnimi snežnimi zameti.

Plužne skupine in obhodni časi pluženja
Plužne skupine bodo v primeru snežnih padavin dela izvajale neprekinjeno, obhodni čas plužne skupine je do dve uri. Na kritičnih odsekih, kjer so večji in dolgi klanci, bo obhod plužne skupine do ene ure. Za celoten avtocestni sistem je sicer pripravljenih 53 plužnih skupin (v vsaki sta vsaj dve vozili) in 20 plužnih enot (po eno vozilo).

Izločanje tovornih vozil v zimski službi
Vseh stalnih in označenih predvidenih mest za izločanje na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju družbe DARS bo v zimski službi 2018/2019 nekaj več kot 40, sprejmejo pa okrog 1450 tovornih vozil.

Skladno z Navodili o označevanju in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste in skladno z Izvedbenim programom izvajanja zimske službe DARS d. d. 2018/2019, s katerim je seznanjena tudi Policija, bo v primeru izrednih razmer predvideno izločanje tudi na odstavnih pasovih avtocest. Izločanje vozil bodo izvajali v sodelovanju s Policijo. Upoštevaje večletno obdobje je posamezno zimsko sezono v povprečju nekaj več kot 20 izločanj.

Vremenski podatki
Za pravočasnost izvajanja posipanja avtocest in hitrih cest uporabljajo napovedi o vremenskih dogajanjih s pomočjo produktov ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje), ki pripravlja tri posebne vrste napovedi, in sicer:

Desetdnevno globalno napoved vremenskih dogajanj za pet območij Slovenije (Maribor, Ljubljana, Razdrto, Jesenice, Novo mesto),

Tridnevno napoved vremenskih dogajanj v posameznih slovenskih krajih v obliki meteogramov za 36 lokacij,

Tridnevno napoved vetra za Vipavsko dolino in Črni Kal.

Meteogrami nudijo informacije o napovedani temperaturi, vlažnosti, vetru ter o količini in vrsti padavin do tri dni vnaprej v triurnih časovnih korakih. Prejemajo jih vsaj dvakrat dnevno, predvidoma okoli 6. in 18. ure, kar omogoča kar največjo ažurnost podatkov.

Fotogalerija