Tranzit čez Slovenijo: izjema za vstop brez PCT podaljšana do 29. avgusta

Vlada je podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 do 29. avgusta 2021. To pomeni, da vse določbe ostajajo nespremenjene, vključno s pogoji za vstop v Slovenijo in z vsemi izjemami.

Prepoved vožnje pri temperaturi višji od 28˚C

Za vstop v Slovenijo brez napotitve v desetdnevno karanteno na domu velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), razen za vseh pet izjem, ki ne bodo napotene v karanteno in ne potrebujejo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT.

Tako še vedno ostajajo izjeme brez pogoja PCT za:

  • osebo brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;
  • osebo, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje;
  • otroka, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
  • dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje - velja tudi za njegove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;
  • čezmejnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje.

Oseba, ki uveljavlja katero od navedenih izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Ukrepi, ki veljajo ob prehajanju meja

Vse ključne in podrobnejše ter aktualne informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja v času širjenja novega koronavirusa, in predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, so zbrane v temi Prehajanje meja.

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo bo po 29. avgustu možen le ob pogoju PCT

Od vključno 30. avgusta 2021 dalje bodo morali tudi tranzitni potniki in potniki v mednarodnem in potniškem prometu izpolnjevati pogoj PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani). Poleg veljavne potovalne listine (tudi vizuma ali dovoljenja za prebivanje, ko je to potrebno) in dokumenta o namenu in cilju tranzita (samo za nerezidente EU) bodo morale osebe na mejnem prehodu predložiti tudi ustrezno dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Izjema so tujci, ki nimajo prebivališča v Sloveniji in ob prehodu meje povejo, da so pozitivni na SARS-CoV-2 ali izkazujejo očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2. Tem osebam - tudi, če ne izpolnjujejo pogoja PCT - se dovoli tranzit čez Slovenijo ob upoštevanju priporočil NIJZ, če potujejo brez vsakega ustavljanja, z lastnim prevoznim sredstvom in če ob vstopu v Slovenijo nedvomno izkažejo, da je namen njihovega vstopa le tranzit čez Slovenijo. Pri tem pa je pogoj vstopa tudi, da je takšno osebo pripravljena sprejeti sosednja država.

Tranzit čez Slovenijo v 6 urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena

Prav tako pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjujejo pogoje. Tem osebam policija na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.

Kaj pomeni tranzit?

Tranzit pomeni, da mora oseba, ki zgolj potuje čez ozemlje Slovenije v drugo državo, pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.