Optimalno načrtovanje poti

Načrtovanje poti postaja vse bolj kompleksno. Včasih je bilo dovolj načrtovanje poti od točke A do točke C preko točke B tako, da je bila ta najkrajša. Danes je planiranje optimalne poti bolj zapleteno. Upoštevati je treba več dejavnikov, ki so pomembni, da zadovoljimo potrebe vseh, ki jih moramo obiskati na poti.

optimalno-načrtovanje-poti-7
Za uspeh podjetja je potrebna tudi stroškovna učinkovitost, kar zahteva, da so poti načrtovane in izvedene optimalno glede na aktivnosti.

Optimalna pot ni več pomembna samo pri dostavi blaga, temveč tudi pri obiskih ali servisnih storitvah. Dinamika pri planiranju poti je vedno večja, zahteve strank imajo vedno večjo težo, po navadi so na prvem mestu. Vse to je treba upoštevati pri načrtovanju poti – obisku, oskrbi kupcev, pobiranju paketov ali izvedbi servisne storitve.

Vsaka pot je povezana s stroški 

Pri tem največji delež predstavljata gorivo za pogon vozil in čas, potreben za pot. Za uspeh podjetja je potrebna tudi stroškovna učinkovitost, kar zahteva, da so poti načrtovane in izvedene optimalno glede na aktivnosti, ki jih je treba izvesti na tej poti. Podjetja se srečujejo z različnimi področji storitev, ko je treba načrtovati poti. Vsak obisk kupca zahteva svoj čas, tega je treba prilagoditi, ko ima kupec čas. Izvajanje servisnih storitev na domu je specifika – vsaka stranka ima zaradi svojega načina življenja različno razpoložljiv čas za storitve, vsaka storitev zahteva različen čas izvedbe, pojavijo se nepredvideni zapleti ali nove zahteve, tudi izredni dogodki vplivajo na potek poti. Največ poudarka pri načrtovanju optimalnih poti je bilo v preteklosti pri dostavi ali prevzemu blaga, danes pa so pomembne tudi vse druge poti, kot so obiski kupcev, servisne storitve ali vzdrževanje. Vse to terja upoštevanje velikega števila zahtev pri načrtovanju in organizaciji poti, kar je brez pomoči ustrezne informacijske podpore zelo težko, saj optimalno planiranje zahteva veliko časa in človeških virov. Veliko podjetij, ki ne uporabljajo informacijske podpore za načrtovanje poti, je odvisnih od znanja in izkušenj zaposlenih. Vsaka sprememba zaposlenih na tem področju poslabša izkoriščenost in prinese težave, če vsi potrebni podatki za načrtovanje poti niso ustrezno zapisani v informacijskem sistemu.

Algoritem – v matematiki in računalništvu končno zaporedje natančno določenih, računalniško izvedljivih navodil, običajno namenjenih reševanju težav ali za izvajanje izračuna. Če algoritem izvaja računalnik, potem se govori o računalniškem programu. Algoritmi so vedno nedvoumni in se uporabljajo kot specifikacije za izvajanje izračunov, obdelave podatkov, avtomatiziranega sklepanja in drugih nalog.

Pomembni so natančni podatki

Za optimalno načrtovanje poti so v vseh primerih pomembni natančni podatki o točkah, ki jih moramo obiskati. Točen naslov oziroma koordinate so najpomembnejše, saj le na ta način točko ustrezno umestimo v mrežo, da je izračun točen. Vsaka točka potrebuje tudi časovno okno, ko jo lahko obiščemo. Pot lahko prevozimo z različnimi vrstami vozil – osebna vozila za obiske, potujoče delavnice za izvajanje servisnih storitev ali tovorna vozila za dostavo blaga. Vse karakteristike vozila vplivajo na čas, ki ga potrebuje za pot. Izračun optimalne poti poteka s pomočjo algoritma, ki upošteva vse podatke o lokacijah na poti, čas, ki je potreben za pot in na posamezni točki ter časovno okno, ko je to mogoče izvesti. Za pravilen izračun so pomembni podatki o cestah z obsežnim naborom informacij – hitrostne omejitve, največja dovoljena masa ali osne obremenitve, smer poteka prometa. Vse to vpliva na pravilen in optimalen način načrtovanja poti. 


Vse več aplikacij deluje kot Saas (Software as a service – Program kot storitev)

To olajša način dostopa do aplikacije oziroma storitve. Vse poteka v oddaljenem računalniku, v oblaku. Za delovanje so potrebni brskalnik ali prilagojen programski vmesnik ter internetna povezava. Pri takšnem načinu so na voljo vse posodobitve in novosti, brez nameščanja nadgradenj. Na trgu je mogoče najti kar nekaj programskih rešitev za optimiranje transportnih poti, nekaj manj jih je lokalno podprtih z ustreznimi lokalnimi kartami in vsemi karakteristikami cestnega omrežja. Vsem je skupno, da je potreben velik denarni vložek in čas za implementacijo. Takšne programske rešitve je lažje uvesti v večjih podjetjih z večjim številom vozil in uporabnikov, kjer se investicija hitreje povrne. V manjših in srednjih podjetjih, kjer uporabljajo le nekaj vozil ali pa rešitev le nekajkrat na teden, so takšne rešitve neprimerne. Za ta podjetja je primernejša rešitev, ki je enostavna in tudi ne zahteva velikega finančnega vložka, uporablja pa se lahko tudi le določen čas, ko je to potrebno. V Sloveniji je na voljo nova informacijska rešitev Fleetopti, ki z lokalno podporo razpolaga z ažurnimi podatki o cestnem omrežju, prav tako ne zahteva veliko denarnega vložka za začetek uporabe. Deluje kot programska storitev, kjer z mesečnim najemom pridobimo dostop do spletne aplikacije, na voljo so vse nadgradnje, brez posebnih posegov na računalnikih, na katerih se programsko orodje uporablja. Za hitrejši prenos podatkov iz osrednjega sistema podjetja, kjer se zbirajo naročila ali planirajo servisni posegi pri kupcih, se za izmenjavo podatkov uporabljajo datoteke, ki omogočajo izredno enostaven in hiter način prenosa, po navadi v obliki txt ali csv. 


Potek planiranja

Pred planiranjem poti je treba urediti vse osnovne podatke o lokacijah, ki jih bomo obiskali (podatki o kupcih – naslov, čas, ko je možen obisk, posebnosti), podatke o vozilih (oznake, delovni čas, ko vozilo lahko uporabljamo, kapaciteta, če želimo izvesti dostavo ali prevzem blaga). Te osnovne podatke vnesemo pred uporabo, nato jih po potrebi ažuriramo. Načrtovanje poti po navadi poteka za en dan vnaprej. Zberejo se vsa naročila, ki ustrezajo pogojem in se razporedijo med razpoložljiva vozila. Naročila zbiramo v osrednjem programu podjetja ali pomožnem zalednem programu. Vsa naročila moramo prenesti v program za optimiranje poti. 


Brez pomoči programske opreme se po navadi izberejo glavne smeri vožnje, naročila se razporedijo na vozila glede na njihovo kapaciteto, ob tem se upoštevajo glavne zahteve prejemnikov. Načrtovanje se izvede s poznavanjem zahtev strank in vozil oseb, ki načrtujejo poti. S pomočjo programske opreme je planiranje lažje, natančnejše in hitrejše, z upoštevanjem vseh zahtev v naročilih, kapacitet prevoznih sredstev in časovnih okvirov za oskrbo. S tem lahko v največji meri upoštevamo in zadovoljimo potrebe kupcev. S pomočjo programske opreme lahko v največji možni meri izberemo najustreznejšo možnost oskrbe in pri tem v celoti upoštevamo zahteve kupcev, optimalno izkoristimo lastne vire (vozila) in ustvarimo najnižje možne stroške. S pripravo različnih verzij planov oskrbe (to nam omogoča programska oprema, s katero je izračun različnih poti hiter in enostaven) se lažje odločimo za primernejšo pot in s tem zadovoljimo potrebe vseh vpletenih. 

SaaS – Software as a service (Program kot storitev) je spletna programska oprema, programska oprema na zahtevo ali gostujoča programska oprema. Ne glede na ime se aplikacije SaaS izvajajo na strežnikih ponudnika SaaS. Ponudnik upravlja dostop do aplikacije, vključno z varnostjo, razpoložljivostjo in zmogljivostjo. Namesto nameščanja in vzdrževanja programske opreme preprosto dostopate do nje prek interneta, brez zapletenega upravljanja programske in strojne opreme.

Fleetopti je spletno programsko orodje, ki omogoča lažjo in hitrejšo pripravo poti, enostavno za uporabo in z nizkimi stroški uvedbe. Z uporabo orodja pridobimo optimalno in praktično rešitev izvedbe transporta ali prevozne poti. Najpomembnejši bonus celotne rešitve je prihranek podjetja in povečanje produktivnosti. Uporabnik ima v orodju na voljo parameter za definiranje voznega parka, prek katerega določi tip vozila (osebno, tovorno vozila, kombi) in njegovo kapaciteto oziroma koristno nosilnost z več merskimi enotami: kilogram, kubični metri ali paleta, voziček, paket.