Novosti ADR 2019

ADR je Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega blaga.

Novosti ADR 2019
Prevoze so v preteklosti zaznamovale številne nesreče, katerih vzrok je bil v večini primerov človeški dejavnik.

Prevoz nevarnega blaga pomeni veliko odgovornost za vse, ki sodelujejo pri prevozu – pošiljatelja, prevoznika in prejemnika. Pomembno je, da se vsi sodelujoči zavedajo nevarnosti, ki pretijo pri prevozu nevarnega blaga. Prevoze so v preteklosti zaznamovale številne nesreče, katerih vzrok je bil v večini primerov človeški dejavnik. 

Pomembnejše novosti ADR 2019

  • ADR 2019 pričel veljati 1.1.2019, v veljavo stopi 1.7.2019 – 6 mesečno prehodno obdobje
  • Dodano je 15 novih UN številk
  • Dopolnjene zahteve za prevoz nevarnega blaga v strojih in napravah (UN 3363)
  • Preurejen je razred 8 (jedke snovi) ter poenostavljeno uvrščanje jedkih snovi
  • Pri prevozu manjših količin (poglavje 1.1.3.6) je potrebno navesti dodatne podatke na prevozni listini
  • Nova navodila za pakiranje
  • Uvedene so oplaščene jeklenke
  • Razdelek o nalepkah nevarnosti je preurejen
  • Jasno so navedene zahteve za imenovanje varnostnih svetovalcev pri pošiljateljih.


Več o novostih in spremembah ADR bo na voljo v januarsko-februarski številki, ki izzide v začetku meseca februarja 2019.