Nove koncesije avtobusnih prevoznikov

Slovenskim avtobusnim prevoznikom je z dnem 1. 7. 2024 v veljavo stopila nova koncesija za javne prevoze, usklajena preko Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP), ki skrbi za urejanje, prilagajanje in nadzor nad izvajanjem javnega potniškega prometa. Z novimi koncesijami so v veljajo stopili tudi novi vozni redi avtobusnih linij.

22 novih Mercedes-Benz Intouro avtobusov

Nov model voznih redov je nastajal v dveh fazah, in sicer v prvi fazi na podlagi prometne študije in v zasledovanju kriterijev povečanja frekvence odhodov in pokritosti uporabe JPP-ja, usklajevanja z železniškimi voznimi redi, potrebami potnikov in naseljenostjo, ter v drugi fazi skozi usklajevanje s koncesionarji avtobusnih prevozov (Arriva, Nomago, LPP, AP Murska Sobota), s katerimi je DUJPP od januarja 2024 dalje usklajeval podrobne vozne rede, ki so s 1. julijem 2024 stopili v veljavo hkrati z veljavnostjo novih koncesij.

Novi vozni redi z bistvenimi izboljšavami za potnike

Novi vozni redi po novem pokrivajo potrebe po javnem potniškem prometu v krajih, kjer javnega prometa do sedaj ni bilo. Na obstoječih linijah so uvedeni intervalni vozni redi, ki povečujejo ponudbo prevozov v dopoldanskem in popoldanskem času ter med počitnicami. Določene linije imajo zaradi izboljšane relacije skrajšan potovalni čas. Na relacijah, kjer javni promet s hitrimi povezavami pokriva železniški javni prevoz pa so avtobusne linije lahko tudi ukinjene. Novi vozni redi upoštevajo dnevne migracijske in turistične tokove.

Urejanje in prilagajanje voznih redov je vedno aktualno, zato bo DUJPP odstopanja in nove potrebe sproti reševal, nadgrajeval in uvajal, vse z namenom čim boljše uporabniške izkušnje potnika ter večanja in spodbujanja k rabi javnega potniškega prometa. Miran Sečki, direktor DUJPP, ob uvedbi novih voznih redov: »Ocenjujemo, da bo usklajevanje voznih redov potekalo še nekaj časa, ko bomo vsa zaznana odstopanja po potrebi reševali tudi dnevno. Se nam pa že danes preko različnih odzivov in pohval potnikov iz različnih koncev Slovenije potrjuje, da je uvedena ponudba bistveno izboljšala dosedanje stanje. V DUJPP si bomo poleg prave ponudbe voznih redov v prihodnosti prizadevali tudi na področju spodbujanja prebivalstva k večanju uporabe javnega potniškega prometa.«

Spodbujanje potnikov k večji rabi javnega potniškega prometa

Vlada Republike Slovenije je leta 2022 pristopila k reševanju javnega potniškega prometa v Sloveniji s sprejetjem Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki je bil podlaga za ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Z ustanovitvijo DUJPP je njegovo poslanstvo uvajati aktivnosti, ki bodo nagovarjale:

  • zmanjševanje zastojev v prometu,
  • racionalizacijo obstoječe prometne infrastrukture,
  • zmanjševanje rabe energije v prometu in izpustov TGP (NEPN cilji),
  • večanje rabe javnega potniškega prometa,
  • dvig trajnostne prometne politike iz repa lestvice obsega JPP med državami EU,
  • zniževanje stroškov mobilnosti med prebivalstvom.