Nadzor nad programi usposabljanja kandidatov za voznike

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s Policijo, Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo in Inšpektoratom RS za infrastrukturo, na Cesti dveh cesarjev 176 (izpitni center) v Ljubljani začela s skupno akcijo okrepljenega strokovnega nadzora v šolah vožnje. Ugotovitve dosedanjih nadzorov Agencije namreč izkazujejo nepravilnosti pri izvajanju programov usposabljanja kandidatov za voznike, prirejanje evidenc in kršitve pri vodenju predpisanih evidenc.

Poostren nadzor nad tovornjaki in avtobusi
Pozornost bo namenjena tudi pravilnemu nalaganju in pritrditvi tovora ter preobremenjenosti vozil.

Namen okrepljenih skupnih strokovnih nadzorov je doseči boljše delovanje šol vožnje, kar prispeva k večji prometni varnosti. Agencija za varnost prometa poleg preventive in vzgoje v prometu izvaja tudi strokovne nadzore v šolah vožnje in na področju tehničnih pregledov. Šole vožnje so z vidika varnosti prometa ključne, saj predstavljajo končno stopnja formalnega izobraževanja kandidatov za voznike. V Agenciji so že pred časom poudarili, da si želijo še intenzivneje povezovati ključne deležnike s področja prometne varnosti, saj le združeni lahko dosegajo dobre rezultate na področju prometne varnosti. S tem namenom so v Agenciji  še dodatno okrepili izvajanje strokovnih nadzorov v šolah vožnje in se pri tem povezali s Policijo, Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo in Inšpektoratom RS za infrastrukturo.

Agencija za varnost prometa bo v času trajanja akcije, do konca letošnjega leta, pregledovala ustreznost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike in povečan obseg strokovnih nadzorov nad izvajalci tehničnih pregledov vozil. Policija bo izvajala nadzor nad tehnično brezhibnostjo vozil šol vožnje, psihofizičnim stanjem kandidatov in učiteljev vožnje, uporabo mobilnega telefona med poučevanjem in izpolnjevanjem predpisane dokumentacije, ki jo mora učitelj vožnje voditi sproti in ki jo mora imeti pri sebi. Finančna uprava RS bo izvajala ločene nadzore zaposlovanja na črno v okviru rednih nalog mobilnih oddelkov ter morebitno neizdajanje računov, Inšpektorat RS za delo bo preverjal ustreznost zaposlovanja v šolah vožnje in morebitno prekomerno delo ter spoštovanje predpisanih pogojev dela, Inšpektorat RS za infrastrukturo pa v okviru rednih nalog pristojnega nadzora po Zakonu o voznikih.

Vesna Marinko, mag. upr. ved,  v. d. direktorice Agencije za varnost prometa: 
»Vzgoja o prometni varnosti se začne že vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, končno obliko formalnega izobraževanja pa predstavljajo šole vožnje. Te morajo biti strokovne, kredibilne, da usmerjajo in kandidate za voznike naučijo poleg tehnik vožnje tudi varnosti. Poleg izobraževalne imajo tudi vzgojno vlogo, saj morajo kandidate pripraviti na zrelostni izpit iz varnosti, na maturo iz varnosti na cesti! Ker so šole vožnje ključne, tu ni nobenega odstopanja. Kdor ne opravlja svojega poslanstva, nima kaj početi v tem ključnem trenutku izobraževanja varnih in odgovornih voznikov.« 

Matjaž Leskovar, Višji policijski inšpektor v Sektorju prometne policije, GPU 
»Šole vožnje nosijo veliko odgovornost pri pripravi voznika na samostojno udeležbo z vozilom v cestnem prometu. Zato je prav, da učitelji vožnje ravnajo skladno s predpisi in so zgled bodočim voznikom. Tako bomo policisti v nadzorih pozorni na ravnanje učiteljev vožnje in kandidatov. Policisti Specializirane enote za nadzor prometa bodo ugotavljali tehnično brezhibnost vozil, psihofizično stanje učiteljev vožnje in kandidatov in izpolnjevanje predpisanih evidenc. Ob sumu kršitev, ki niso v pristojnosti policije bomo obvestili pristojne službe.« 

Finančna uprava Republike Slovenije: 
»Finančna uprava RS bo posebno pozornost namenjala preganjanju sive ekonomije. Opažamo namreč, da nekatere šole voženj inštruktorje zaposlujejo tudi na črno. To pomeni, da jim dohodke izplačujejo v gotovini »na roke«, pri tem pa ne plačajo obveznih davkov in prispevkov za socialno varnost. Pozornost bomo posvečali tudi izdajanju računov za opravljene storitve in evidentiranju prihodkov. Tudi šole vožnje morajo za opravljene storitve izdati račun in gotovinsko plačan račun tudi davčno potrditi.« 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo: 
»Inšpektorat RS za delo bo preverjal spoštovanje delovnopravne zakonodaje – izplačilo plače in regresa za letni dopust, ustreznost zaposlovanja in izvajanje določb Zakona o evidencah na področju dela in socialnega varstva (ZEPDSV) – na primer ali delodajalci vodijo evidenco, na kakšen način jo vodijo in katere podatke je mogoče iz njih razbrati. Nadzirali bomo tudi spoštovanje določb predpisov glede delovnega časa, predvsem glede odmorov in počitkov ter glede odrejanja dela prek polnega delovnega časa. Poleg tega bomo pozornost namenili tudi nadzoru nad izvajanjem pomembnejših zahtev na področju varnosti in zdravja pri delu (na primer ocenjevanje tveganj in izvajanje varnostnih ukrepov).« 

AGENCIJA POVEČUJE OBSEG STROKOVNIH NADZOROV V ŠOLAH VOŽNJE 
Agencija za varnost prometa ugotavlja, da šole vožnje delujejo dobro, vendar se pri posameznih nadzorih ugotavljajo tudi nepravilnosti, kot so neizpolnjevanje pogojev, nepravilnosti pri izvajanju programov usposabljanja kandidatov za voznike, prirejanje evidenc in kršitve pri vodenju predpisanih evidenc. Navedeno predstavlja tveganje, da kandidati za voznike ne opravijo programa usposabljanja v celoti, kar ima lahko za posledico večja tveganja pri varnosti v cestnem prometu.

Trenutno je v register šol vožnje vpisanih 134 šol vožnje. V letu 2018 je Agencija za varnost prometa izvedla 138 strokovnih nadzorov v šolah, v letu 2019 pa bo to število preseglo 160, saj je Agencija število nadzorov v drugi polovici letošnjega leta še dodatno okrepila. Strokovni nadzori v šolah vožnje obsegajo pregled predpisanih evidenc, izpolnjevanje ustreznosti kadrovskih in materialnih pogojev ter pregled izvajanja teoretičnega in praktičnega dela usposabljanja kandidatov.

TEHNIČNA BREZHIBNOST VOZIL PREDPOGOJ ZA VARNO UDELEŽBO V CESTNEM PROMETU 
Agencija za varnost prometa izvaja tudi strokovne nadzore tehničnih pregledov vozil v pooblaščenih strokovnih organizacijah skladno z Zakonom o motornih vozilih. Agencija nadzore izvaja zaradi zagotavljanja pravilnosti in doslednosti izvajanja postopkov tehničnih pregledov vozil. To je ključnega pomena zaradi tehnične brezhibnosti vozil, ki je predpogoj za varno udeležbo teh vozil v cestnem prometu in večjo prometno varnost.

V obdobju 2014-2018 je Agencija izvedla skupaj 464 strokovnih nadzorov (99 v 2014, 91 v 2015, 104 v 2016, 91 v 2017 in 79 v 2018). V letu 2019 je bilo do konca avgusta izvedenih 56 strokovnih nadzorov, do konca leta se bo obseg povečal za trikrat, tako da bo ob koncu leta število preseglo 150. Ugotovitve med drugim izkazujejo nedosledno izvedene postopke meritev (zavore, svetlobna telesa itd.), opuščanje posameznih meritev, katerih izmerjeni rezultati se ne beležijo v zapisniku o tehničnem pregledu, nedelujočo, poškodovano in manjkajočo merilno opremo. Na podlagi ugotovitev je Agencija izvajalcem naložila roke za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti, zahtevala ponovne tehnične preglede za vozila, za katera so bile ugotovljene nepravilne meritve ter izrekla prepoved izvajanja tehničnih pregledov do odprave nepravilnosti.