ADR

Prevoz nevarnega blaga pomeni veliko odgovornost za vse, ki sodelujejo pri prevozu – pošiljatelja, prevoznika in prejemnika. Prevoze nevarnega blaga so v preteklosti zaznamovale številne nesreče, katerih vzrok je bil v večini primerov človeški dejavnik. Zaradi tega je pomembno, da se vsi sodelujoči zavedajo nevarnosti, ki pretijo pri prevozu nevarnega blaga. Podrobnosti prevoza nevarnega blaga opredeljuje ADR.

adr

ADR je evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega blaga.

 

Cilji predpisov

Cilji predpisov pri prevozu nevarnega blaga:

– zagotoviti in izboljšati varnost pri prevozu nevarnega blaga,

– zagotoviti prost pretok nevarnega blaga – transport je življenjskega pomena,

– zagotoviti javno varnost pri prevozu,

– zagotoviti spoštovanje predpisov,

– različni ukrepi za harmonizacijo postopkov (administrativni, ukrepi ob nesreči, enak nivo nadzora po državah),

– zagotoviti mednarodno izmenjavo podatkov.

 

Pomembnejše novosti ADR 2015

– ADR 2015 je začel veljati 1. 1. 2015, v veljavo pa je stopil 1. 7. 2015.

– Dodanih je 20 novih UN številk.

– Uveljavljene so številne spremembe v tabeli A v poglavju 3.2.

– Nova UN številka za prevoz neočiščene embalaže in pogoji za njen prevoz.

– Prenovljeni so pogoji za prevoz rabljenih litijevih baterij.

– Natančno so opredeljene dimenzije za nalepke nevarnosti in drugih oznak.

– Prenovljene so zahteve poglavja 5.5.53 – vozila, na katerih se za hlajenje uporabljajo dušljivi plini.

– Dodani so pogoji (izdelava, preizkušanje, podatki v prevozni listini) za naprave na aditive na cisternah za pogonska goriva.

– Prenovljena so navodila za ukrepanje ob nesreči.

– Določbe za prevoz razsutega tovora so v celoti prenovljene – kolona (17), tabela A.

– Za prevoz nekaterih radioaktivnih paketov tipa A ne bo potreben ADR certifikat.

– Dodatne olajšave za okolju nevarne snovi UN št. 3077 in 3082 v majhnih embalažnih enotah.

 

Gorivo v vozilih

Gorivo, ki je namenjeno za pogon vozil ali njegove dodatne opreme, ne sme presegati količine 1500 litrov. Vsi dodatni rezervoarji morajo biti homologirani.

Največ sprememb je na področju prevoza radioaktivnih snovi. Varčne žarnice vsebujejo radioaktivne snovi. Prevoz odpadnih varčnih žarnic na odlagališče je izjema, saj ne sodi pod ADR.

 

Prehodne določbe

Velikost nalepke nevarnosti je z novim ADR 2015 natančno določena. Sprememba stopi v veljavo 1. 1. 2017, do takrat pa se lahko uporabljajo obstoječe. Nove nalepke nevarnosti morajo biti velike 25 x 25 cm, rob pa širok 12,5 mm. Odpeti priklopniki, ki imajo naložene nevarne snovi, morajo biti označeni. Uporabi se lahko tudi zmanjšana oranžna tabla, če ni dovolj prostora, velikosti 300 x 120 mm, s črnim robom 1 cm.

Sedanja navodila za ukrepanje ob nesreči bodo lahko v uporabi do 1. 7. 2017. V navodilih se spremeni sklic na standard za odsevni brezrokavnik, poleg tega se spremeni oprema za zaščito oči. Standard za filtre zaščitnih mask ni več naveden v navodilih.

Uporaba cistern z napravami za aditive je mogoča do prvega vmesnega pregleda cisterne od 1. 7. 2015 naprej.

 

Označitev cistern

Vozila cisterne, cisterne zabojniki, premične cisterne in posebna vozila (zabojniki, posebej opremljena vozila, zabojniki), ki vsebujejo snov, ki se prevaža ali preda v prevoz v tekočem stanju pri najmanj 100 °C ali v trdnem stanju pri najmanj 240 °C, morajo biti označeni na obeh straneh in na zadnji strani vozila ter na obeh straneh ter spredaj in zadaj na zabojniku, cisterni-zabojniku in premični cisterni. Označena morajo biti z oznako enakostraničnega trikotnika, rdeče barve in z dolžino stranic najmanj 250 mm. Na sredi znaka je oznaka za termometer, ion sicer rdeče barve.

 

Označevanje vozil in zabojnikov, kjer se uporabljajo snovi za hlajenje ali kondicioniranje

Na vozilih, kjer se uporabljajo snovi za hlajenje ali kondicioniranje, se oznake uporabljajo le, če obstaja dejanska nevarnost zadušitve v vozilu ali zabojniku. Udeleženci, na katere se nanaša tveganje, ga morajo oceniti, pri čemer morajo upoštevati nevarnosti, ki jih predstavljajo snovi, uporabljene za hlajenje ali kondicioniranje, količino snovi, ki se prevaža, trajanje poti in uporabljene posode.

Osebe, ki delajo z vozili in zabojniki, ki vsebujejo snovi, uporabljene za hlajenje ali kondicioniranje, ali jih prevažajo, morajo biti usposobljene sorazmerno s svojimi odgovornostmi.

 

Cisterne za prevoz utekočinjenega naftnega plina

ADR 2015 predvideva, da se cisterne za prevoz utekočinjenega naftnega plina (UN številke 1011, 1075, 1965, 1969 in 1978) uporabijo namesto preizkusa s hidravličnim tlakom – neporušitvena metoda preizkušanja (NDT). Ta se lahko uporabi posamično ali v kombinaciji. Izvaja ga lahko samo pristojni organ, katerega osebje je usposobljeno, certificirano ter ima ustrezno teoretično in praktično znanje za neporušitvene preizkuse. V primeru neposredne uporabe toplote (varjenje, rezanje na tlačni posodi) je potrebno preizkušati s hidravličnim tlakom in ne samo s NDT. Če se z NDT ugotovi nesprejemljiva napaka, se mora cisterna popraviti in ponovno preizkusiti. Rezultate neporušitvenega preizkušanja je potrebno evidentirati in hraniti celotno življenjsko dobo cisterne.

 

Posebne določbe za prevoz nevarnega blaga v razsutem stanju

Za prevoz v razsutem stanju se za posamezno blago uporabljajo naslednji kodi:

VC1 – Prevoz razsutega tovora je dovoljen v vozilih, pokritih s ponjavo, zabojnikih, pokritih s ponjavo, in v zabojnikih za razsuti tovor, pokritih s ponjavo.

VC2 – Prevoz razsutega tovora je dovoljen v zaprtih vozilih, zaprtih zabojnikih in v zaprtih zabojnikih za razsuti tovor.

VC3 – Prevoz razsutega tovora je dovoljen v posebej opremljenih vozilih ali zabojnikih v skladu s standardi, ki jih določi pristojni organ v državi porekla. Če država porekla ni pogodbenica ADR, mora pogoje določiti pristojni organ prve države pogodbenice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka prepeljana.

Dodatne so zahteve za snovi določenih razredov (4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9) – kovinska konstrukcija, ponjava mora biti negorljiva, zaprta vozila in zabojniki morajo biti prezračevani.

Na vratih za nakladanje tovora na zaprtih vozilih ali zaprtih zabojnikih mora biti naslednje opozorilo, napisano z najmanj 25-milimetrskimi velikimi črkami: "POZOR NI PREZRAČEVANO, PREVIDNO ODPIRAJ"

 

Oprema

Gasilniki

Prenosni gasilniki, ki se uporabljajo, morajo imeti pečat, ki potrjuje, da niso bili uporabljeni. Gasilnike je treba redno pregledovati po določbah veljavnih nacionalnih standardov. S tem se zagotavlja njihova funkcionalna varnost. Poleg tega morajo imeti oznako o izpolnjevanju standardov, ki jih je predpisal pristojni organ, in naveden datum naslednjega rednega pregleda (mesec, leto) ali pa najdaljši dovoljeni rok uporabe. Med prevozom datum ne sme biti pretečen.

Opozorilni jopiči, ki jih vozniki oziroma člani posadke uporabljajo, morajo zadostiti standardu EN 471:2003 + A1:2007.

Plinski maski s kombiniranim plinskim prašnim filtrom vrste A1B1E1K1-P1 ali A2B2E2K2-P2 morata ustrezati standardu EN 141 (EN 14387:2004 + A1:2008 – oprema za varovanje dihal – filtri za pline in kombinirani filter (zahteve, preizkušanje, označevanje)).

 

Prepovedana uporaba elektronskih cigaret

V točki 8.5 je v posebni določbi S1 v odstavku 3 navedeno, da prepoved kajenja velja tudi za uporabo elektronskih cigaret in podobnih naprav.

 

Usposabljanje

Posebna zahteva za usposabljanje voznikov, ki prevažajo nevarne snovi razred 1 – če skupno število tovorkov z radioaktivno snovjo na prevozni enoti ni več kot 10, in če vsota prevoznih indeksov ni več kot 3 in ni dodatnih nevarnosti, ni treba upoštevati zahtev o usposabljanju voznikov iz 8.2.1. Ne glede na to se morajo vozniki udeležiti usposabljanja, ki ustreza njihovim nalogam, tako da spoznajo zahteve glede prevoza radioaktivnih snovi. Med tem usposabljanjem morajo spoznati nevarnosti sevanja pri prevozu radioaktivnih snovi. O usposabljanju jim mora delodajalec izdati ustrezno potrdilo.

ADR 2015 uveljavlja enoten dokument za vse članice ADR, ki potrjujejo usposobljenost voznikov za prevoz nevarnega blaga. Navedene so tudi zahteve glede zmanjšanja možnosti ponarejanja dokumentov, ki potrjujejo usposobljenost voznika za prevoz nevarnega blaga.

Usposabljanje za prevoz nevarnega blaga je namenjeno in obvezno za voznike, ki opravljajo prevoz nevarnega blaga redno ali občasno. V usposabljanje se lahko prijavi kandidat, ki opravlja delo voznika. Z opravljenim usposabljanjem vozniki motornih vozil lahko opravljajo prevoze vseh vrst nevarnih snovi, razen razreda 1 (eksplozivne snovi) in razreda 7 (radioaktivne snovi).

Po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja se kandidatu izda “Certifikat o strokovni usposobljenosti voznikov motornih vozil za prevoz nevarnega blaga”, ki se izda v obliki izkaznice in ima veljavnost 5 let.