Za boljšo zaščito pristaniških delavcev

V novi študiji Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) so pregledana tveganja za delavce pri odpiranju zaplinjenih kontejnerjev. V študiji so ugotovljene velike vrzeli pri preventivnih ukrepih in predlagana priporočila za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev.

Luka Koper

Vsako leto ladje po svetu prevozijo več kot 600 milijonov kontejnerjev. Ti so pogosto obdelani s pesticidi, da se preprečijo poškodbe tovora. Uporabljena sredstva imajo znane strupene ali dražljive lastnosti in lahko dolgoročno vplivajo na kardiovaskularni in centralni živčni sistem, na primer fosfin (PH3), metilbromid (MeBr) in formaldehid. Pristaniški delavci, ki odpirajo omenjene kontejnerje, na primer med carinskimi pregledi, so lahko izpostavljeni tem škodljivim sredstvom. Poročilo kaže, da je ta problem podcenjen.

Kljub možnosti, da pride do izpostavljenosti, so bili standardni varnostni in zdravstveni ukrepi ter dokumentacija za zaščito delavcev uvedeni le v nekaj primerih. Namen poročila je prikazati trenutno poznavanje razmer in priporočiti ukrepe za zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje delavcev.

Poročilo, ki je nastalo kot odgovor na potrebo, ki jo je izrazil odbor za sektorski socialni dialog pri Evropski komisiji, opisuje številne probleme, med drugim tudi naslednje:

-Zaplinjeni kontejnerji skoraj nikoli niso označeni kot zaplinjeni.
-Nezadostni varnostni postopki pri odpiranju in raztovarjanju zaplinjenih kontejnerjev.
-Ustrezna ocena tveganja se ne opravi.
-Pomanjkanje jasnega, standardiziranega protokola za preverjanje, s katerim bi odkrili ostanke hlapnih pesticidov.
-Nezadostno poročanje o primerih škodljivih učinkov na zdravje.

Z nekaj spremembami trenutne prakse bi lahko bistveno izboljšali varnost in zdravje zadevnih delavcev. V poročilo so vključeni nekateri preventivni ukrepi, strategije in priporočila.

Ne odpirajte kontejnerja, dokler ni z oceno tveganja ugotovljeno, da je to varno. Ta lahko temelji na odpremnih listinah ali odobrenih meritvah zraka v kontejnerju, če je to potrebno po zračenju.

Uvedite ustrezno opremo za nadzor in standardizirane postopke preverjanja za zaplinjene kontejnerje. Orodja, uporabljena za preverjanje, morajo zaznati MeBr in PH3 (in druge hlapne pesticide, če je mogoče) z zadostno občutljivostjo, da se natančno zazna vsaj 10 % mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

Izvajajte zakonodajo v zvezi z označevanjem zaplinjenih kontejnerjev. Da bi preprečili ustvarjanje konkurence na račun varnosti in zdravja, je potreben enoten pristop po vseh evropskih pristaniščih.

Odkrijte kontejnerje, ki bi lahko predstavljali tveganje za zdravje delavcev – potrebno je jasno, standardno označevanje (vključno z uporabo simbolov, kadar bi jezik lahko bil ovira).

Ustvarite in izvajajte standardne postopke za razplinjanje (zamenjava zraka) in zračenje kontejnerjev.

Razdelite brošure z informacijami, v katerih so navodila za osebno varovalno opremo in oceno tveganja. Brošure morajo biti razumljive vsem delavcem, ki bi lahko bili izpostavljeni zaplinjenim kontejnerjem.