Uspešno izveden prevoz z uporabo elektronskega tovornega lista iz Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je pobudnik čimprejšnje implementacije elektronskega tovornega lista (e-CMR) v praksi. S tem namenom že nekaj časa potekajo različne dejavnosti za promocijo in spodbujanje uporabe elektronskih dokumentov v praksi.

mediaspeed0702

Konec maja 2017 je bil tako v Državnem zboru RS sprejet Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Konvenciji o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga v zvezi z elektronskim tovornim listom. 

Zatem je Slovenija aktivno pristopila k izvedbi konkretnih ukrepov za uporabo  tega protokola v praksi. Naša država je zelo aktivna tudi v okviru delovne Združenih narodov za cestni promet, ki pripravlja posebni dokument za implementacijo e-CMR. Zavzema se za izvajanje pilotnih prevozov na podlagi elektronskega tovornega lista (e-CMR) z drugimi državami. 

Tako je bil že februarja 2019 izveden prvi pilotni prevoz z Republiko Hrvaško. Vendar je bil ta prevoz izveden v omejenem obsegu, saj Republika Hrvaška še ni podpisnica e-CMR dodatnega protokola, poleg tega je takrat od nadzornih organov sodelovala le Finančna uprava Republike Slovenije. 

11. novembra 2020 pa je bil v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Slovenskim logističnim združenjem ter nadzornimi organi (Finančna uprava RS, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Policija) izveden pilotni prevoz s praktično uporabo e-CMR med Slovenijo in Turčijo v širšem obsegu, saj je bil izveden v državo, ki je že ratificirala e-CMR dodatni protokol. Poleg tega so bili na podlagi pobude MZI vključeni vsi trije nadzorni (FURS, IRSI in Policija). 

Na odpremnem kraju (podjetje Henkel - Maribor) je bil izdan e-CMR. Najprej je bila na odpremni točki izvedena demonstracijska elektronska kontrola uporabe e-CMR s strani FURS in IRSI. 

Na mejnem prehodu Gruškovje je spotoma mobilna enota FURS vnovič izvedla demonstrativno kontrolo uporabe e-CMR. Po izvedeni kontroli je tovorno vozilo slovenskega prevoznika F.A. Maik Global Logistics nadaljevalo pot proti Carigradu, kjer je bila prevozna operacija 13.11.2020 uspešno elektronsko zaključena. Z "novim" načinom kontrole  preko e-CMR se je na omenjenem mejnem prehodu seznanila tudi Policija. 

Gre za izredno pomemben korak pri digitalizaciji na področju cestnih prevozov. Uporaba elektronskih dokumentov pa je še posebej pomembna v času pandemije COVID-19, saj omogoča popolnoma brezstično poslovanje. 

Avtoprevozniki bodo imeli zaradi uporabe e-CMR nižje stroške poslovanja, hitreje bodo lahko izdajali račune in imeli manj napak pri dostavi in prejemu blaga. 

Nadzornim organom bo takšno brezpapirno poslovanje omogočilo hitrejše administrativne postopke, večjo preglednost in natančnost podatkov ter učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem pravil s področja cestnih prevozov blaga. Pošiljke se bodo lahko spremljale sproti, dostop do informacij in dokazilo o prevzemu in dostavi pošiljke pa se bo lahko izvajalo v realnem času. 

Slovenija se tako lahko pohvali, da je med bolj aktivnimi državami pri demonstraciji uporabe e-CMR v praksi. V prihodnje bomo (tudi na podlagi izkušenj tega prevoza) poskušali izvesti tovrstne prevoze tudi z drugimi državami.

Fotogalerija