Pošta Slovenije se vse bolj usmerja v paketno poslovanje in logistiko

Slovenski državni holding (SDH) je v vlogi upravljavca v mesecu januarju letos potrdil in sprejel Strateški razvojni program Skupine Pošta Slovenije do 2025 (v nadaljevanju SRP 2025). Ta predstavlja krovni strateški dokument Skupine Pošta Slovenije, ki opredeljuje njeno rast in razvoj za to obdobje. V SRP 2025 je vključena tudi Skupina Intereuropa, katere večinski lastnik je Pošta Slovenije. Skupina Pošta Slovenije z integracijo Skupine Intereuropa v letu 2020 načrtuje 457 milijonov evrov prihodkov.

POŠTA SLOVENIJE
POŠTA SLOVENIJE

Nova strategija je nastala ob upoštevanju izjemne rasti globalne (spletne) trgovine, tehnološkega napredka, spremenjenih navad in pričakovanj uporabnikov ter liberalizacije trga poštnih storitev, kar je v ospredje postavilo nove poslovne strategije ter dalo poudarek uvedbi sodobnih tehnologij, digitalizacije in avtomatizacije ter podpore e-poslovanju. Kot tak predstavlja SRP odgovor na prihajajoče trende. 

»Ob tem Skupina Pošta Slovenije, skupaj z integrirano Skupino Intereuropa, prerašča v vse bolj pomembno mednarodno podjetje, ki bo z logističnimi in paketnimi storitvami prisotno predvsem v širši regiji jugovzhodne Evrope in bo imelo pomemben vpliv na nadaljnjo rast celotne Skupine. Našo prihodnost tako vidimo v paketnem poslovanju in logistiki, ki skupaj s pisemskimi in IT-storitvami ter prodajo na poštnih okencih tvorijo naše najpomembnejše strateške poslovne segmente. Na vseh teh področjih bo poleg naše operativne odličnosti ključno, da poslovanje v kar največji meri digitaliziramo in avtomatiziramo,« poudarja mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije, in dodaja: »Le tako bomo lahko ostali visokokonkurenčni in postali prva izbira naših strank pri uporabi poštnih in logističnih storitev. Zastavili smo si ambiciozen program, katerega cilje bo uresničeval naš celoten kolektiv s skoraj 8.000 zaposlenimi (v Skupini Pošta Slovenije in Skupini Intereuropa), ki predstavljajo ključen dejavnik za uspešno izvajanje nove strategije. Ob tem bomo zaposlenim namenjali posebno pozornost glede razvoja in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu.«  

Skupina Pošta Slovenije bo svojo pozornost usmerjala v ciljno zadovoljevanje potreb uporabnikov, tj. pošiljateljev in naslovnikov pisemskih in paketnih pošiljk ter uporabnikov naprednih in celovitih logističnih storitev in sodobnih IT-rešitev, s poudarkom na izboljšavah storitev in uporabniške izkušnje. Ob tem bo sledila ciljem izboljševanja učinkovitosti poslovanja, optimizacije omrežij in kapacitet ter rasti in zagotavljanja najvišjih standardov kakovosti. 

Nadaljnja širitev na trge jugovzhodne Evrope
Začrtani programi in projekti Skupini Pošta Slovenije omogočajo uravnoteženo rast in doseganje dobičkonosnosti v naslednjih šestih letih. Njena nadaljnja rast bo slonela na najpomembnejših strateških poslovnih segmentih, ki so blizu osnovnim kompetencam Skupine Pošta Slovenije, to so predvsem paketi in logistične storitve, ter investiranju v operativno odličnost. Ne glede na to pa pisemsko poslovanje tudi v letu 2025 ostaja pomemben segment poslovanja Skupine Pošta Slovenije, čeprav bistveno manj kot danes, kar je posledica naravnega upada pisemskih storitev.

Ključni dejavnik za rast Skupine Pošta Slovenije predstavlja nakup Skupine Intereuropa v letu 2019, načrtovana pa je tudi nadaljnja širitev na regionalne trge jugovzhodne Evrope, kjer bo Skupina Pošta Slovenije podpirala stranke, ki potrebujejo celovite poštno-logistične storitve. 

Naložbe v višini 195 milijonov evrov
Pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost Skupine Pošta Slovenije do leta 2025  so tudi predvidene naložbe v skupni višini 195 milijonov evrov. »Največ investicij je načrtovanih za uvajanje avtomatizacije, digitalizacije in robotizacije v poštnih logističnih centrih in v prometu ter za povečanje kapacitet. Pomembno je poudariti, da velik del vlaganj predstavljajo tudi projekti za izvajanje energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja, tako v segmentu voznega parka, kjer   se bo znatno  povečal delež e-vozil, kot v segmentu energetske učinkovitosti mreže oz. zgradb. Skupina Pošta Slovenije bo vire usmerila tudi v digitalizacijo operativnega poslovanja in v podporo rasti osrednjih poslovnih segmentov je povedala mag. Vesna Kos Tomažič, pomočnica poslovodstva in menedžerka projekta Prenova SRP 2025.

Skupina Pošta Slovenije  bo še naprej optimizirala poštno omrežje; načrtuje, da bo njeno mrežo konec leta 2025 podobno kot pri tujih poštnih operaterjih oblikovala kombinacija lastnih poštnih poslovalnic, pogodbenih poslovalnic, paketomatov, pametnih paketnikov, avtomatiziranih enot za oddajo in sprejem pošiljk PS 24/7 in alternativnih kontaktnih točk (kot so npr. bencinski servisi), ki bodo bistveno olajšale dostopnost do njenih storitev.

Povečanje kapacitet, izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev
Na področjupaketne distribucije si je Skupina Pošta Slovenije zadala cilj, da postane vodilni in najboljši ponudnik paketnih storitev v Sloveniji, s širitvijo na trge jugovzhodne Evrope pa eden pomembnejših ponudnikov paketnih storitev v regiji.Za dosego cilja se bo osredotočila na povečanje kapacitet, izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev, prenovo paketnega portfelja in povečanje učinkovitosti. Na področju logistike bo v naslednjem obdobju najpomembnejša uspešna integracija družbe Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije ter s tem tudi širitev na regionalne trge. Ključni cilj je, postati odličen ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in eden ključnih ponudnikov na območju jugovzhodne Evrope. Skupina Pošta Slovenije bo na področju pisem še naprej ohranjala svojo vodilno vlogo na domačem trgu. Glede na spreminjajoče se potrebe prebivalcev v Sloveniji in v svetu bo za stroškovno učinkovito izvajanje nujna prilagoditev univerzalne poštne storitve, pogostosti dostave pisem in optimizacija poštnega omrežja. SRP 2025 predvideva tudi, da Skupina Pošta Slovenije krepi ponudbo in širi tržni delež tudi na področju IT-storitev, in sicer digitalizacije in brezpapirnega poslovanja, kjer bo razvijala različne partnerske poslovne modele. 

Z integracijo Skupine Intereuropa Skupina Pošta Slovenije v letu 2020 načrtuje 457 milijonov evrov prihodkov. Integracija Intereurope bo spremenila razmerja v strukturi storitvenega portfelja Skupine Pošta Slovenije. Ob hkratnem upadu pisemskih pošiljk namerava Skupina Pošta Slovenije v letu 2020 že več kot polovico prihodkov ustvariti iz naslova logističnih in paketnih storitev.