Odstranjevanje okvarjenih in poškodovanih vozil

Slovenski avtocestni križ dnevno prevozi tudi več kot 7.200 tovornih vozil (najbolj je obremenjen AC-odsek Unec–Postojna). Vsako vozilo se lahko med vožnjo pokvari, zato dnevno lahko spremljamo opozorila prometno-informacijskega centra o ovirah na cestah.

Avtovleka
Vleka vozila na avtocesti in hitri cesti je dovoljena izključno, če je do okvare prišlo med vožnjo na tej cesti, in sicer le do najbližjega izvoza.

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d., je v skladu z Zakonom o cestah in Zakonom o pravilih cestnega prometa kot upravljavec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžna odstraniti vse ovire z avtocest in hitrih cest, med katere sodijo tudi okvarjena, poškodovana ali zapuščena vozila, ter s tem zagotoviti varen pretok prometa.

DARS mora poskrbeti za odvoz

DARS je trenutno zadolžen poskrbeti za odvoze vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, vendar mora voznik vozila (katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg), ki je ustavil v sili na odstavnem pasu ali odstavni niši, sam prvenstveno poskrbeti, da se tako vozilo odstrani takoj – to je v roku 2 ur. V ta namen lahko voznik vozila organizira odvoz vozila preko asistenčne ali katerekoli druge avtovleke, s katero se dogovori za to storitev. Če tega ne stori, pa odstrani vozilo na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja cest, družba DARS. Tudi v tem primeru, ko voznik ne bo sam prvenstveno poskrbel za odstranitev ovire, bo DARS angažiral pogodbene izvajalce odvoza vozil, izbrane na podlagi javnega poziva, da bodo odstranjevali ovire, ki jih predstavljajo na odstavnem pasu ali odstavni niši ustavljena osebna vozila.

Stroške odvoza okvarjenega ali poškodovanega vozila nosi lastnik vozila.

Stroške nosi lastnik vozila

Na DARS-u pravijo: »Osebna vozila, ki bodo ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu oziroma na cesti tako, da bodo ovirala promet, bodo odstranjena takoj, brez možnosti, da bi jih prvenstveno odstranil voznik vozila, in sicer po določilih 5. odstavka 5. člena Zakona o cestah (ZCes-1), ki določa, da mora družba DARS brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Tudi v tem primeru velja zakonsko določilo, da vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, zato bo voznikom v takih primerih izstavljen račun za opravljeno storitev neposredno s strani pogodbenih izvajalcev odvoza vozil. Tudi v teh primerih bo storitev odvoza vozila obračunana v skladu s cenikom družbe DARS.«

V ceniku družbe DARS, ki je objavljen na njihovi spletni strani, so navedene najvišje dovoljene cene za posamezne storitve. V nadaljevanju objavljamo izvleček iz cenika, ter pogoje, za katere je pomembno, da jih prevozniki in vozniki poznate v izogib prekomernemu zaračunavanju storitev.

Izvleček iz cenika dovoljenih postavk in najvišjih dovoljenih cen 

Storitev

Enota

Cena brez DDV (v EUR)

Pomoč na cesti za vozila do vključno 3.500 kg (do 25 km v eno smer in do 1 ure dela)

1

69,00

Dodatna ura (nad 1 uro dela za prejšnjo postavko)

ura

57,50

Kilometrina (dodatni kilometer nad 25 km v eno smer)

km

1,725

Pomoč na cesti za tovorna vozila in avtobuse nad 3.500 kg NDM (izvajanje del z mobilno delavnico)

ura

92,00

Prevoz vozila (naložen na tovornjak) nad 3.500 do 7.500 kg NDM (od začetka intervencije do zaključka intervencije)

ura

149,50

Vleka s specialnim vozilom do 10.000 kg NDM (vlečenega oziroma reševanega vozila, od začetka intervencije do zaključka intervencije)

ura

207,00

Vleka s specialnim vozilom od 10.000 do 15.000 kg NDM (vlečenega oziroma reševanega vozila, od začetka intervencije do zaključka intervencije)

ura

241,50

Vleka s specialnim vozilom nad 15.000 kg NDM (vlečenega oziroma reševanega vozila, od začetka intervencije do zaključka intervencije)

ura

264,50

Avtodvigalo (od začetka intervencije do zaključka intervencije)

ura

270,00

Spremstvo vozila

ura

69,00


Dodatno za delo zunaj rednega delovnega časa do +30 % na cene iz cenika je izvajalec upravičen obračunati za delo v nočnem času od 20.00 ure do 7.00 ure, za delo ob sobotah (izjema med 7.00 in 12.00 uro) ter za delo ob nedeljah in praznikih.

Za začetek intervencije se šteje začetek intervencije na lokaciji izvajalca storitve in za zaključek, ko se izvajalec vrne na svojo lokacijo. Od začetka intervencije do prihoda na kraj dogodka v normalnih okoliščinah ne sme miniti več kot 45 minut za vozila do 3.500 kg NDM in ne več kot 60 minut za vozila nad 3.500 kg NDM.

Izvajalec se mora s plačnikom storitve (voznik oziroma lastnik vozila) za storitev odvoza vozila na določeno lokacijo dogovoriti pisno.

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na devet teritorialnih sklopov, na katerih so izbrani pogodbeni izvajalci. 


Devet teritorialnih sklopov

Izvajanje storitev odstranjevanja ovir z avtocest in hitrih cest, pomoči na cesti in dela z avtodvigali je razdeljeno na devet teritorialnih sklopov – območij avtocestnih baz (ACB) družbe DARS. Na vseh devetih sklopih so izbrani pogodbeni izvajalci odvoza vozil storitve dolžni zagotavljati 24 ur na dan vseh 365 dni v letu. 

Odzivni čas od trenutka, ko izvajalec prejme klic dežurne službe avtocestne baze DARS, pristojne za posamezni teritorialni sklop, do prihoda izvajalca na kraj dogodka, je določen na 45 minut za vozila do 3.500 kg NMD in do 60 minut za vozila nad 3.500 kg NMD. Izjema je predor Karavanke, za katerega veljajo posebni odzivni časi, in sicer 25 minut tako za vozila do 3.500 kg kot za vozila nad 3.500 kg NDM.

Pogodbeno razmerje z izbranimi pogodbenimi izvajalci odvoza vozil ima DARS sklenjene pogodbe za časovno obdobje pet let, od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024, oziroma do spremembe zakonodaje, ki bo zahtevala drugačno ureditev.


sklop št. 1 – ACB Postojna: Avtovleka Jerneja Kopitar, s. p., Avtovleka Požar, d. o. o., AMZS, d. d.;

sklop št. 2 – ACB Slovenske Konjice: Draganović, d. o. o.;

sklop št. 3 – ACB Ljubljana: Avtovleka Jerneja Kopitar, s. p., Avtovleka Požar, d. o. o.;

sklop št. 4 – ACB Hrušica: AMZS, d. d., Junik M, d. o. o.;

sklop št. 5 – ACB Maribor: Draganović, d. o. o., AMZS, d. d.;

sklop št. 6 – ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar, s. p., AMZS, d. d.;

sklop št. 7 – ACB Vransko: Draganović, d. o. o.;

sklop št. 8 – ACB Novo mesto: Avtovleka Jerneja Kopitar, s. p., Avtovleka Požar, d. o. o.;

sklop št. 9 – ACB Murska Sobota: AMZS, d. d., Draganović, d. o. o.Predpisi

Vleko vozil v okvari in pogoje določata 81. in 82. člen Zakona o pravilih cestnega prometa

81. člen - pogoji za varno vleko pokvarjenega vozila

(1) Vleka dvoslednega motornega vozila je dovoljena le, če se to zaradi okvare ne more premikati samo. Vleka enoslednega vozila je prepovedana.

(2) Pokvarjeno motorno vozilo je dovoljeno vleči z vrvjo ali drogom le, če je motorno vozilo registrirano, in sicer:

1.    z vrvjo samo trikolo, lahko štirikolo, štirikolo ali osebni avtomobil, ki ima brezhibno delovno zavoro in brezhibno napravo za upravljanje, ki delujeta tudi, kadar motor ne deluje;

2.    z drogom vozilo, ki ima brezhibno napravo za upravljanje, če pa njegova skupna masa presega maso vlečnega vozila, pa tudi brezhibno delujočo delovno zavoro;

3.    oprto na vlečno vozilo, kadar niso izpolnjeni pogoji iz prve ali druge alineje.

(3) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, se lahko vleče motorno vozilo le tako, da je oprto na vlečno vozilo.

(4) Pri vleki z vrvjo razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom ne sme biti manjša od 3 m in ne večja od 5 m.

(5) V vlečenem vozilu ne sme biti potnikov.

(6) Med vleko morata imeti obe vozili vklopljene varnostne utripalke. Če katero od vozil nima varnostnih utripalk ali te ne delujejo, mora biti na vlečnem vozilu prižgana najmanj ena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve, ki mora biti dobro vidna z vseh strani. Če svetilka ni dobro vidna z zadnje strani, mora biti taka svetilka tudi na vlečenem vozilu.

(7) Pri vleki ponoči morajo biti na vlečenem vozilu prižgane najmanj pozicijske svetilke. Na vlečnem vozilu mora biti prižgana najmanj ena rumena posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo rumene barve, ki mora biti dobro vidna z vseh strani. Če rumena posebna opozorilna svetilka ni dobro vidna z zadnje strani, mora biti taka svetilka tudi na vlečenem vozilu.

(8) Kadar je vidljivost zmanjšana na manj kot 50 metrov, je vleka pokvarjenih vozil prepovedana. Če se takšne razmere pojavijo med vleko ali se vozilo na cesti pokvari v takšnih razmerah, je vleka dovoljena le do najbližjega kraja, kjer je mogoče pokvarjeno vozilo izločiti iz prometa.

(9) Vleka pokvarjenega motornega vozila s pripetim priklopnim vozilom je dovoljena le do najbližjega primernega prostora zunaj vozišča, kjer se priklopno vozilo izloči iz prometa.

(10) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(11) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 eurov. Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

82. člen - vleka pokvarjenega vozila na avtocesti in hitri cesti

(1) Vleka dvoslednega motornega vozila na avtocesti in hitri cesti je dovoljena izključno, če je do okvare prišlo med vožnjo na tej cesti, in sicer le do najbližjega izvoza.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je po avtocesti in hitri cesti dovoljena vleka pokvarjenega tovornega vozila ali avtobusa do najbližjega kraja, kjer je mogoče okvaro odpraviti, če vleka takega vozila po cesti nižje kategorije ni mogoča.

(3) Pri vleki po avtocesti in hitri cesti mora biti vlečeno vozilo oprto na vlečno vozilo ali na priklopno vozilo za vleko pokvarjenih vozil, na obeh vozilih pa morata biti prižgani najmanj po dve dobro vidni posebni opozorilni svetilki, ki oddajata svetlobo rumene barve, in sicer na vlečnem vozilu na sprednji strani, na vlečenem vozilu pa na zadnji strani.

(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 80 evrov. Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.


V primeru, ko potrebujete pomoč in je treba oviro takoj odstraniti z avtoceste, pokličite Prometno-informacijski center (PIC), na kratko telefonsko številko 1970.Fotogalerija