Kaj prinaša brexit v praksi?

Začetek leta 2021 je poleg velikih upov na izboljšanje razmer zaradi začetka cepljenja proti covid-19 zaznamoval tudi dogovor o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske na drugi strani po brexitu.

28-317kupljena

Združeno kraljestvo je po izstopu 1. februarja 2020 tako postala »tretja država«, pri čemer pa so v prehodnem času do 31. decembra 2020 še vedno uporabljali pravo EU. Dogovor o odnosih je tako prinesel mehek brexit ter dogovor o prihodnjih odnosih, ki imajo velik vpliv na poslovanje med EU in Združenim kraljestvom.

  • februarja 2020 je Združeno kraljestvo (ZK) izstopilo iz EU in je postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). 
  • Od 1. januarja 2021 ZK ni več del enotnega trga in carinske unije. Zato je treba za blago, ki se ga pošilja ali prihaja iz ZK, izvesti carinske formalnosti. V trgovini med EU in ZK za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot.

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. Na podlagi Izstopnega sporazuma, ki je stopil v veljavo s 1. februarjem 2020, se je prehodno obdobje izteklo 31. decembra 2020. Od 1. januarja 2021 so prihodnji odnosi med EU in Združenim kraljestvom urejeni v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, o katerem so se pogajanja zaključila 24. decembra 2020. Sporazum je bil objavljen 31. decembra 2020 v Uradnem listu EU ter obsega več kakor 1.450 strani. Zajema vsa področja, predvsem trgovino, promet, ribištvo, kazenski pregon in pravosodno sodelovanje, finančno poslovanje reševanje sporov in vse drugo, kar je pomembno za nemoteno sodelovanje. 

  • S 1. januarjem 2021 so gospodarski subjekti iz EU, ki sedaj kupujejo blago iz Združenega kraljestva in ga dajejo na trg EU, postali uvozniki, tisti, ki trenutno distribuirajo izdelke v Združeno kraljestvo, pa so postali izvozniki. Združeno kraljestvo od 1. januarja 2021 ni več del carinske unije EU, zato se za vse blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje Unije ali s tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljajo carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije. Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva, ali izneseno s carinskega območja EU, je predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter potencialnih ustreznih dajatev.


  • V okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom se za dokazovanje preferencialnega porekla blaga uporabljata vedenje uvoznika in navedba o poreklu. V navedbi o poreklu je treba navesti referenčno številko izvoznika, s katero je ta identificiran. Za izvoznike iz EU je to številka, ki je dodeljena v skladu z zakoni in drugimi predpisi EU, kar pomeni, da se v EU uporablja sistem REX (izvozniki iz EU v navedbi o poreklu navedejo svojo registracijsko številko). V primerih, ko preferencialna ureditev, ki se uporablja, ne določa mejne vrednosti, do katere lahko izvoznik, ki ni registrirani izvoznik, izpolni dokument o poreklu, znaša mejna vrednost 6.000 EUR za vsako pošiljko. To pomeni, da v EU lahko sestavi navedbo o poreklu za vsako pošiljko, ki vsebuje izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6.000 EUR, kateri koli izvoznik, za pošiljke nad vrednostjo 6.000 EUR pa samo registrirani izvoznik.

  • Od 1. januarja 2021 so gibanja trošarinskih izdelkov med Združenim kraljestvom in območjem Evropske skupnosti predmet carinskih formalnosti, ki se izvajajo v postopku uvoza oziroma izvoza.

  • S 1. januarjem 2021 ni več prostega pretoka oseb med EU in Združenim kraljestvom. To vpliva na potovanja državljanov EU, posebej tistih, ki želijo v Združenem kraljestvu bivati dlje časa, kot so na primer študenti, delavci, upokojenci ali njihovi družinski člani. Državljani Združenega kraljestva so izenačeni z državljani tretjih držav, ki za vstop v schengensko območje ne potrebujejo vizuma. Državljani EU, EGP in Švice bomo za vstop v Združeno kraljestvo do 30. septembra 2021 potrebovali potni list ali osebno izkaznico, od 1. oktobra 2021 pa bomo potrebovali potni list.

  • Ob upoštevanju načela recipročnosti se lahko po 1. januarju 2021 vozniška dovoljenja, izdana v Sloveniji, še naprej uporabljajo za vožnjo motornih vozil na območju Združenega kraljestva brez potrebe po mednarodnem vozniškem dovoljenju (npr. ob turističnih potovanjih, poslovnih obiskih, kratkotrajnem prebivanju v Združenem kraljestvu) in zamenja brez ponovnega opravljanja vozniškega izpita (npr. po določenem obdobju ob preselitvi v Združeno kraljestvo). 

Kaj je treba vedeti o carinskih formalnostih, pregledih in kontroli blaga?

Pri uvozu ali izvozu blaga v ZK ali iz njega ali pri prevozu blaga prek ZK je treba vložiti carinsko deklaracijo. Poleg carinske deklaracije je treba zagotoviti podatke o varnosti in varstvu. Za uvoz ali izvoz določenega blaga (npr. odpadkov, nekaterih nevarnih kemikalij, GSO) je potrebno posebno dovoljenje. Ob uvozu trošarinskega blaga (alkohol, tobak ali gorivo) iz ZK, se v skladu z ZTro-1 obračuna trošarina, razen če ima pošiljatelj trošarinsko dovoljenje za pooblaščenega uvoznika, ki omogoča pošiljanje trošarinskega blaga v režimu odloga od urada uvoza. Pri izvozu trošarinskega blaga v režimu odloga plačila trošarine v ZK bo od odpremnega trošarinskega skladišča do urada izstopa z območja EU potekal nadzor nad gibanjem trošarinskih izdelkov. Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja za carinske poenostavitve, ki so jih izdali carinski organi ZK, ni več veljavna na carinskem območju EU. Pri uvozu blaga iz ZK se v skladu z Direktivo o DDV obračuna DDV, medtem ko je DDV pri izvozu iz EU oproščen. 

Uvoz

Blago, vneseno na carinsko območje EU iz ZK, je predmet ustreznih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu, in sicer carine, DDV, DMV, če gre za uvoz motornih vozil ter trošarine, v primeru uvoza trošarinskega blaga.

Izvoz

Za iznos blaga s carinskega območja Unije je treba opraviti izvozne formalnosti. To pomeni, da se pri carinskem uradu izvoza vloži izvozna carinska deklaracija in predloži blago. Ker zakonodaja predpisuje, da mora biti pred izstopom iz Unije vložena tudi izstopna skupna deklaracija z varstvenimi in varnostnimi podatki, se lahko namesto nje te podatke zajame že v izvozni carinski deklaraciji. Za izvoz specifičnega blaga je treba upoštevati predpise glede prepovedi in omejitev (npr. pridobitev izvoznega dovoljenja). Izvoženo blago je v skladu z 52. členom Zakona o davku na dodano vrednost oproščeno plačila davka, kar izvoznik dokazuje z ustreznimi dokazili o izstopu blaga s carinskega območja Unije.

Priporočilo za odpremo izvoznega blaga v okviru skupnega tranzita ali zvezka TIR

Od dne izstopa ZK je blago, potem ko je bilo prepuščeno v izvoz (npr. v Ljubljani), lahko odpremljeno iz Unije v ZK v okviru skupnega tranzitnega postopka (NCTS). V tem primeru je v vlogi carinskega urada izstopa nastopil carinski urad odhoda tranzitne operacije (npr. v Ljubljani), kjer se izvedejo formalnosti ob izstopu blaga s carinskega območja Unije. Za dajanje blaga v skupni tranzitni postopek se zahteva predložitev ustreznega zavarovanja, ki vključuje tudi ZK. Poleg skupnega tranzitnega postopka se za olajšanje prevoza izvoznega blaga iz Unije v ZK, lahko uporabi tudi tranzitni postopek na podlagi zvezka TIR. 

Tranzit

ZK je z dnem izstopa iz EU postalo polnopravna pogodbenica Konvencije o skupnem tranzitu (Konvencija STP) in Konvencije o poenostavitvah formalnosti v blagovni trgovini (Konvencija EUL). Skupni tranzitni postopek, ki se uporablja v državah članicah EU in v državah pogodbenicah Konvencije STP, je enostaven in cenovno učinkovit način prevoza blaga preko različnih carinskih območij z enim tranzitnim dokumentom. Konkretno bo v tem primeru šlo za gibanje blaga med dvema točkama, od katerih se ena nahaja na carinskem območju Unije, druga pa na carinskem območju ZK. Kot pogodbenica Konvencije STP bo ZK tudi po izstopu uporabljalo NCTS za blago, dano v skupni tranzitni postopek. Drugi tranzitni postopek, ki se poleg skupnega tranzita lahko uporabi za prevoz blaga med EU in ZK, je tranzitni postopek TIR. ZK je samostojna pogodbenica Konvencije TIR. Po 1. januarja 2021 se v ZK ne uporablja več sistema NCTS za operacije TIR.

Cestni prevozi blaga

Evropski parlament je konec leta 2020 sprejel posebno Uredbo (EU) 2020/2224, s katero je zagotovil osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga in potnikov po koncu prehodnega obdobja za primer, če dogovor konec leta ne bi bil sprejet (do 30. 6. 2021). S tem se je omogočil prevoz blaga po starem sistemu. 

Po sprejetju dogovora je področje cestnega prevoza urejeno, ločeno za prevoz blaga in potnikov. V zvezi s cestnim prevozom blaga je cilj tega dogovora zagotoviti stalno povezljivost med ozemljema, na ozemljih in skozi ozemlji pogodbenic (EU in ZK) ter določiti pravila, ki se uporabljajo za tak prevoz. Dogovor se uporablja za cestni prevoz blaga za komercialne namene med ozemljema, na ozemljih in skozi ozemlji pogodbenic ter ne posega v uporabo pravil Evropske konference ministrov za promet. 

Dogovor bistveno ne spreminja sedanjih določil in načinov dela. V dogovoru so opisani pogoji za opravljanje voženj med prevozniki s sedežem v EU in Združenem kraljestvu. 

Za opravljanje prevozov je potrebna licenca, ki je izdana pod enakimi pogoji kot do sedaj, ki se izdaja na območju EU za prevoznike s sedežem v EU ter za prevoznike Združenega kraljestva, ki imajo sedež na območju Združenega kraljestva. Licenca izdana v Združenem kraljestvu ima novo obliko, ki jasno nakazuje, da je bila izdana v Združenem kraljestvu. Brez licence se lahko opravljajo prevozi s tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone do 20. februarja 2022, ter s tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 2,5 tone od 21. februarja 2022, pošte kot univerzalne storitve, prevoz zdravil, aparatov, opreme in drugih izdelkov ob nujni pomoči ob nesrečah in kot humanitarno pomoč, prevozi za lastne potrebe ter s tovornimi vozili, katerih hitrost ne presega 40 km/h.

Prevoznik Združenega kraljestva lahko po dostavi blaga iz Združenega kraljestva na območje EU (v eno od članic) opravi še dve vožnji iz ene članice v drugo članico (kabotaža), vendar najkasneje v sedmih dneh, nato se mora vrniti na ozemlje Združenega kraljestva. Enako velja tudi za prevoznike iz EU – če se opravi dostava blaga iz EU na območje Združenega kraljestva, se lahko opravijo v sedmih dneh največ dve vožnji znotraj Združenega kraljestva, nato se mora prevoznik vrniti v EU.

Vozniki morajo biti strokovno usposobljeni, da lahko opravljajo prevoze. Vsebine so enake tako v EU kot v Združenem kraljestvu. V EU in Združenem kraljestvu se upoštevajo enaka pravila o času vožnje in delovnem času, času počitka, odmorih in uporabi tahografov. Za mednarodni cestni prevoz, ki deloma poteka zunaj ozemlja pogodbenic EU, se za celotno vožnjo uporablja Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR). Vsa vozila morajo biti opremljena s tahografom, ki mora biti ustrezno nameščen ter se uporablja enako kot do sedaj. Vozniki morajo pri prevozih upoštevati nacionalno zakonodajo in predpise, ki veljajo na ozemlju za cestni promet.

Vse predvidene spremembe na področju prevozov v cestnem prometu morajo biti predložene drugi strani (EU in ZK), ki mora podati svoje mnenje. 

Prevoz potnikov

Pri cestnem prevozu potnikov je cilj dogovora zagotoviti stalno povezljivost med ozemljema, na ozemljih in skozi ozemlja EU in Združenega kraljestva in določiti pravila, ki se uporabljajo za tak prevoz. Uporablja se za občasni, linijski in posebni linijski avtobusni potniški prevoz med ozemljema, na ozemljih in skozi ozemlja EU in Združenega kraljestva.

Prevoznik EU lahko na območju Združenega kraljestva opravlja prevoze, če ima ustrezno licenco in dovoljenje, če je to zahtevano. Prevoznik iz EU ali Združenega kraljestva lahko med opravljanjem linijskih in posebnih linijskih prevozov opravlja vožnje med EU ali Združenim kraljestvom, medtem ko prevoznik iz EU ne sme opraviti linijskega ali posebnega linijskega prevoza znotraj dveh namembnih krajev v Združenem kraljestvu, prav tako pa prevoznik Združenega kraljestva ne takšnih prevozov v EU.

Med prevozom mora biti v vozilu hranjeno dovoljenje za opravljanje prevozov, licenca za opravljanje prevozov, v primeru posebnega linijskega prevoza tudi pogodba med organizatorjem prevoza in prevoznikom ter dokazila, da so potniki posebna skupina. V primeru opravljanja občasnega prevoza je treba izpolniti potniško spremnico. Vozniki morajo med vožnjo upoštevati nacionalno zakonodajo in predpise, ki veljajo na ozemlju za cestni promet.

Vstop in izstop z območja EU v Združeno kraljestvo

Od 1. januarja 2021 se za vse blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje EU ali s tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljajo carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja EU. To pomeni, da je treba pri poslovanju z Združenim kraljestvom opraviti enake carinske formalnosti, kot veljajo za katero koli drugo državo, ki ni članica EU.

Voznik mora pri prevozu imeti s sabo ustrezne dokumente za blago, vozilo, s katerim prevaža blago in zase. Prevoznik iz EU potrebuje za vstop v Združeno kraljestvo Licenco skupnosti EU oziroma dovoljenje države za prevoze, kjer ima sedež, prometno dovoljenje za vozilo, potrdilo, s katerim dokazuje, da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje za vozilo (zelena karta) ter druge dokumente glede na vrsto prevoza (ADR, žive živali).

Za opravljanje prevozov se priporoča pridobitev dovoljenja KAP (Kent Access Permit), ker se skozi postopek prijave ugotovi, ali prevoznik razpolaga z vsemi potrebnimi dokumenti za opravljanje prevoza, še posebej če se opravlja prevoz blaga, ki zahteva posebna dovoljenja (žive živali, proizvodi iz živali ...) Celoten postopek se opravi preko spleta in traja pet minut, po izpolnitvi se pošlje potrditvena koda na želeni elektronski naslov. Potrebno je za vsa tovorna vozila, ki presegajo NDM 7,5 tone. Namen tega dovoljenja je vnaprej zagotoviti, da so izpolnjene vse potrebne zahteve za vstop v državo oziroma za uvoz. To dovoljenje je potrebno za prevoz preko pristanišča Dover ali skozi Eurotunel. Pri prevozu preko drugih točk to dovoljenje ni potrebno. Takšno dovoljenje je veljavno 24 ur in je treba za vsako takšno vožnjo pridobiti novega. Ob vložitvi vloge za pridobitev tega dovoljenja je treba napovedati datum in uro prihoda na območje Kent ter registrsko oznako tovornega vozila. Tovorna vozila brez tega dovoljenja bodo kaznovana s kaznijo v višini 325 evrov, prav tako pa bodo morala počakati na začasnih parkiriščih, dokler ne bodo predloženi vsi novi dokumenti. 

Birokracija pri prehodu meje med EU in Združenim kraljestvom je izredno zahtevna in kljub naprednim tehnologijam in elektronski izmenjavi podatkov zahteva natančno poznavanje postopkov ter zahtevanih dokumentov za posamezno vrsto prevozov, še posebej tistih s specifičnim blagom. Če dokumentacija ni ustrezna, oblasti zaustavijo celotno vozilo in ne more nadaljevati vožnje, dokler ni ta urejena. Dodatno to otežuje epidemija covid-19, ker so potrebni tudi negativni testi na covid-19, stari do 72 ur.

Preberite si tudi, kaj špediterjem svetujejo v Sekciji za promet?