Delo v delavnicah za tahografe

Tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, avtobusi, s katerimi se prevaža 9 ali več potnikov, ter nekatera druga vozila morajo imeti vgrajene tahografe, s pomočjo katerih se spremljajo skladnost aktivnosti voznikov z zakonodajo ter s tem zagotavlja varnejša vožnja. V Sloveniji je registriranih takšnih vozil okrog 105 tisoč.

Delo v delavnicah za tahografe
V okviru postopkov za digitalni tahograf lahko opravlja vgradnjo, aktiviranje, preverjanje, kontrolo, servisiranje, kalibriranje, plombiranje, prenašanje podatkov in ugotavljanje nemožnosti prenosa podatkov, odstranjevanje in razgradnjo ter izdelovanje identifikacijskih ploščic.

Vsak tahograf, ne glede na vrsto, mora biti predhodno odobren za vgradnjo. Postopek nameščanja, preverjanja, kontrole ali izrednega pregleda lahko opravi samo pooblaščena delavnica, ki je pridobila ustrezno pooblastilo. Postopek mora izvesti ustrezno usposobljen tehnik, ki mora postopek izpeljati po predpisanem postopku in narediti zapisnik. V Sloveniji je odobrenih 49 delavnic, ki lahko opravljajo postopke v zvezi s tahografi.


Stacionarne in mobilne delavnice

Storitve, ki so povezane s tahografi (vgradnja, pregledi, kontrole …), se lahko izvajajo samo v za to pooblaščenih delavnicah, ki so lahko tudi mobilne. Stacionarna delavnica opravlja postopke in naloge na lokaciji in v prostorih, ki so določeni v odločbi o odobritvi. Mobilna delavnica izvaja postopke in naloge na različnih lokacijah, vendar samo kontrolo, izredni pregled, izvede plombiranje, napiše zapisnik o kontroli, izda certifikat za vozilo ter identifikacijsko ploščico. Mobilna delavnica lahko postane le tista, ki ima že najmanj pet let odobritev za stacionarno delavnico.

V okviru postopkov za tahograf lahko delavnica opravlja vgradnjo, preverjanje, kontrolo, servisiranje, plombiranje, odstranjevanje ter izdelovanje identifikacijskih ploščic. V okviru postopkov za digitalni tahograf lahko opravlja vgradnjo, aktiviranje, preverjanje, kontrolo, servisiranje, kalibriranje, plombiranje, prenašanje podatkov in ugotavljanje nemožnosti prenosa podatkov, odstranjevanje in razgradnjo ter izdelovanje identifikacijskih ploščic. Delavnica lahko pridobi odobritev za izvajanje postopkov in nalog delavnice za digitalni tahograf samo, če ima delavnica tudi odobritev za izvajanje postopkov in nalog za tahograf.

Tahograf je naprava, vgrajena v tovorna vozila in avtobuse, ki registrira vožnjo posameznih voznikov. Uporabljati se je začel leta 1939 v Nemčiji. V primeru prometne nesreče je pomemben dokument, ki omogoča analizo poteka.

Tahograf beleži vstavljanja in izvlečenja kartic, hitrosti in razdalje, čas, voznikove dejavnosti, stanja vožnje ter voznikove ročne vnose.

Poznamo več vrst tahografov:

  • mehanski tahograf, ki deluje na principu centrifugalnega regulatorja, 
  • mehanski tahograf, ki deluje na principu vzpostavitve magnetnega polja – elektronski tahograf, 
  • digitalni tahograf.

Razlogi za uvedbo digitalnih tahografov sta bili preprečevanje najpogostejših zlorab – potrebna nova, moderna oprema, zapisovanje in shranjevanje podatkov, osebna kartica voznika, možnost jasnega izpisa, in zagotavljanje neizpodbitnosti zapisa dela za nekaj dni – voznik in mesecev – vozilo ter učinkovitost delovanja tahografa – bistvena je popolna varnost sistema in njegovih delov. Z uvedbo digitalnih tahografov so se uvedle tudi pomnilniške kartice – kartica voznika, podjetja, delavnice in nadzornega organa.


Postopki in akreditacija za izvajanje storitev

V vsaki delavnici morajo biti postopki izvedeni na način, ki zagotavlja sledljivost z dokumentiranjem opisov postopkov in nalog, funkcij in tehničnega obsega dela, načina ravnanja s celotno dokumentacijo, povezano z njegovimi dejavnostmi, načina ravnanja s tahografi, na katerih izvaja postopke in naloge, sistemom vodenja in varovanja zapisov o izvajanju postopkov in nalog ter s tem, da so zapisi ustrezno shranjeni in osebni podatki varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Za dokazovanje teh postopkov ima vsaka delavnica izdano akreditacijo v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020. V primeru širitve obsega izvajanj postopkov in nalog mora delavnica izpolnjevati pogoje za te dodatne naloge ter vložiti vlogo. Delavnica mora imeti tudi pogodbo o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 z organizacijo, ki izvaja postopke akreditiranja.

Za izvajanje storitev morajo biti ustrezni prostori delavnice na območju Slovenije, zagotavljati morajo varno delo in izvajanje postopkov ter nalog za zaposlene pri vlagatelju, stranke in obiskovalce. Izvajalec storitev mora biti lastnik prostorov ali pa jih imeti najete za čas odobritve dejavnosti. V načrtu morajo biti opredeljene namembnosti in lokacije posameznih prostorov za izvajanje postopkov in nalog delavnice. V delavnici mora biti na razpolago oprema, ki omogoča izvajanje nalog – oprema za izvajanje postopkov in nalog pri tahografih, pisarniška oprema, komunikacijska oprema in oprema za varovanje objekta. Vsaka delavnica ima imenovanega upravitelja delavnice, za izvajanje nalog v delavnici mora biti zaposlen tehnik, ki ima opravljeno strokovno usposabljanje za tehnika (pri ustreznem proizvajalcu tahografov ali inštruktorju) ter ga obnavljati vsaka tri leta. Dostop do delavnice mora biti enostaven in prepoznaven, kar pomeni, da mora biti na vidnem mestu označen dostop in ime podjetja s pripisom, da gre za delavnico za tahografe. Dostop do površin delavnice mora biti z javnih površin nemoten, te morajo biti dovolj velike, da lahko nemoteno parkira priklopno vozilo med čakanjem na pregled.

Shranjevanje dokumentacije

V delavnici se zahteva ustrezna ureditev prostorov za shranjevanje dokumentacije. Ti morajo omogočati, da bodo zapisi in dokumentacija o vseh dejavnostih, povezanih z zapisovalnimi napravami in podatki, ki so zapisani na njih, ustrezno shranjeni in dostopni nadzornim organom ter da bodo osebni podatki varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Na oglasni deski delavnice morajo biti razvidni vsi podatki o delavnici – oznaka delavnice, osnovni podatki o upravitelju in tehnikih, odobreni postopki in naloge, vzorec identifikacijske ploščice, obratovalni čas in cenik storitev. Oglasna deska mora biti redno posodabljana.