Pričela so se dela za drugo cev Karavank

Dars bo v začetku prihodnjega tedna v predoru Karavanke začel z izvajanjem geoloških, geotehničnih in hidroloških raziskav. Namen je pripraviti projektno dokumentacijo za gradnjo druge predorske cevi.

Aktualno

Dograditev avtocestnega predora Karavanke

Za umestitev nove cevi avtocestnega predora Karavanke in manjkajoče polovice avtoceste v prostor je v postopku priprave državni prostorski načrt. Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo nove predorske cevi dolžine približno 3.530 m in manjkajočega dela avtoceste med vhodom v predor in obstoječo cestninsko postajo v dolžini približno 620 m.

Pri gradnji predorske cevi bodo izkopane večje količine materiala, za katerega se bodo v okviru državnega prostorskega načrta predvidele ustrezne lokacije za odlaganje. V okviru državnega prostorskega načrta se načrtujejo tudi ostale spremljajoče prostorske ureditve kot na primer prilagoditve gospodarske javne infrastrukture, krajinska ureditev ipd..

Trenutno je državni prostorski načrt v fazi priprave predloga. Ker gre pri predoru Karavanke za skupni projekt z Republiko Avstrijo, potekajo stalna usklajevanja projektnih rešitev in drugih odprtih problematik v okviru tehničnega in gradbenega odbora za dograditev predora Karavanke, v katerih so predstavniki slovenske in avstrijske strani. Predviden sprejem državnega prostorskega načrta je junij 2016.

Pri Darsu ocenjujejo, da se bo gradnja 2. cevi začela predvidoma leta 2018, odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja in od uspešnosti razpisa za pridobitev izvajalca gradbenih del. Predvidevajo, da bo druga cev dokončana leta 2021 in takoj po dokončani 2. cevi predora, se bo promet preusmeril v novo cev (kjer bo potekal dvosmerno). V obstoječi (stari) cevi pa se bodo pričela izvajati sanacijska dela. Ocenjujejo, da bosta obe cevi lahko operativni do leta 2023.

Investicijska vrednost projekta dograditve predora Karavanke vključno z manjkajočo polovico avtoceste ter vsemi potrebnimi ureditvami na slovenski strani je v dokumentu Državni prostorski načrt – utemeljitev rešitve/predinvesticijska zasnova ocenjena v višini 149,3 mio EUR (brez DDV in po tekočih cenah).

Zaradi del bodo potrebne sledeče dnevne zapore:

1. redne polovične dnevne zapore (smer Slovenija – Avstrija) in sicer:         

• od 7.00 do 7.30 ure

• od 15.00 do 15.30 ure ter

• od 23.00 do 23.30 ure.

2. enourne popolne nočne zapore (v obe smeri) v času med 1.00 in 4.00 uro .

 Zapore se bodo izvajale od meseca februarja do maja, s prekinitvijo za Veliko noč ter od septembra do decembra 2016. V poletnem času zapor predora ne bo. Dela bodo potekala samo na slovenski strani, saj so bile na avstrijski strani raziskave izvedene v letu 2014 in 2015.

Raziskave bodo obsegale izvedbo 14-tih horizontalnih vrtin in sicer iz obstoječega predora v smeri nove predorske cevi, izvedbo obsežnih hidrogeoloških, geotehničnih in geofizikalnih meritev v vrtinah znotraj predora in na površju nad predorom ter laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev ter v zaključku izdelavo elaboratov, ki bodo predstavljali izhodišče za projekte nove vzhodne predorske cevi, portala predora, novega mostu čez Savo in dela avtoceste ter za geotehnične pogoje projektov odlagališč viška izkopanega materiala.

Pogodbeni rok za izvedbo horizontalnih vrtin v predoru (skupne dolžine 1400 m) in ene globoke (550 m) ter šestih plitvih vrtin na površju je 1 leto. Vrednost pogodbe za raziskave je 2.483.298 € brez DDV. Ker se dela izvajajo izključno na slovenski strani je naročnik del DARS d.d.