Od 21. maja dalje obvezne licence tudi za lahka gospodarska vozila

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja 2022 za prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone, potrebna licenca. Do takrat je licenca obvezna le za vozila, težja od 3,5 tone. Z navedeno uredbo se spreminjajo sedaj veljavne uredbe, ki urejajo pogoje za opravljanje mednarodnih prevozov blaga in potnikov 1071/2009, 1072/2009 in 1024/2012.

eTGE električni dostavnik
Podjetja, ki opravljajo dejavnost prevoznika izključno z lažjimi vozili, morajo imeti na voljo kapital in rezerve, ki skupaj znašajo vsaj 1.800 € za prvo vozilo in 900 € za vsako dodatno vozilo.

Prevozniki z lažjimi vozili so konkurenca težjim vozilom, njihovo število pa se v domačem in mednarodnem prometu povečuje. Prav zato so se države članice odločile, da bodo pravila o dostopu do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe 1071/2009 uporabljala tudi za ta vozila. Poleg tega se zaostrujejo tudi nekateri drugi pogoji za opravljanje prevozne dejavnosti.

Zaradi preprečevanja pojava tako imenovanih slamnatih podjetij ter zagotavljanja poštene konkurence in enakih konkurenčnih pogojev so podrobneje opredeljeni pogoji glede sedeža podjetja. V Sloveniji je to delno že urejeno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Podjetje mora imeti prostore, v katerih lahko dostopa do izvirnikov svoje temeljne poslovne dokumentacije, zlasti prevoznih pogodb, dokumentov o vozilih, računovodskih dokumentov, kadrovske dokumentacije, dokumentacije s podatki o času vožnje in počitka itd. Vozila se morajo vrniti v enega od operativnih centrov v matični državi najpozneje v osmih tednih. Podjetje mora imeti število vozil in voznikov sorazmerno z obsegom prevozne dejavnosti. V pravilniku pa so podrobneje opisani pogoji glede administrativnega osebja, opreme in dosegljivosti. V Nacionalni elektronski register bodo vse države članice vnašale tudi podatke o številu zaposlenih v podjetju na dan 31. decembra preteklega leta.

Dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika je omogočen samo podjetjem, ki imajo dober ugled, pri čemer se preverja tudi izvršne direktorje oz. vse zakonite zastopnike podjetij, ter kot do zdaj ugled upravljavcev prevozov.

Pri izpolnjevanju pogoja glede finančne sposobnosti so pogoji za lažja vozila nižji, kot za vozila nad 3,5 tone. Podjetje mora dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve, in sicer 9.000 € za prvo vozilo in 5.000 € za vsako dodatno vozilo, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ter 900 € za vsako dodatno vozilo, katerega masa presega 2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone. Podjetja, ki opravljajo dejavnost prevoznika izključno z lažjimi vozili, morajo imeti na voljo kapital in rezerve, ki skupaj znašajo vsaj 1.800 € za prvo vozilo in 900 € za vsako dodatno vozilo.

Pogoj glede strokovne usposobljenosti ostaja enak. Podjetje mora imenovati upravljavca prevozov, ki ima opravljen izpit za opravljanje prevozov blaga v mednarodnem cestnem prometu.