Nabava sistemov za merjenje povprečne hitrosti vožnje na avtocestah

Potem ko se je okvarila ena od kamer sistema merjenja povprečne hitrosti vožnje na odseku štajerske avtoceste čez Trojane, je podjetje Intermatic d.o.o. (kot dobavitelj opreme proizvajalca 3M iz Velike Britanije) sistem, ki ga je družbi DARS d. d. in Policiji ponudilo v začasno uporabo, minuli konec tedna odstranilo in ga po napovedi dobavitelja ne bo vnovič namestilo. Pilotni sistem, na podlagi katerega je Policija izrekala globe kršiteljem, se je izkazal za dobrega pri umirjanju hitrosti vožnje in povečanju prometne varnosti. Število nesreč se je občutno zmanjšalo, posledično je bilo manj zastojev in nejevolje voznikov. Zato smo v Darsu pripravili razpisno dokumentacijo za novo tovrstno opremo, trenutno so v teku sklepna usklajevanja s Policijo.

DARS

Objavo javnega razpisa načrtujemo predvidoma do konca tega meseca. Z objavo javnega razpisa bodo v razpisni dokumentaciji razvidni tudi avtocestni odseki, na katerih se bodo namestili sistemi merjenja povprečne hitrosti v lasti Darsa. Uporabnike avtocest pozivamo, da še naprej spoštujejo predpisano hitrost oziroma vožnjo prilagodijo razmeram na avtocesti. Hitrost je namreč eden od poglavitnih faktorjev, ki vplivajo na varen potek prometa. Neprilagojena hitrost je pogost vzrok prometnih nesreč z najhujšimi posledicami, katerih reševanje terja zapore cest in posledično dolge zastoje.

Pilotni sistem merjenja povprečne hitrosti vožnje na odseku štajerske avtoceste med Trojanami in Podmiljem proti Ljubljani je na prometno varnost vsekakor vplival pozitivno. Povprečna hitrost, s katero vozniki vozijo na tem odseku, je padla, ni pa se tudi povečalo število voznikov, ki so jo bistveno prekoračevali pred uvedbo sistema. Analize hitrosti pred postavitvijo sistema so namreč pokazale, da je kar nekaj voznikov peljalo skozi predore s hitrostjo več kot 150 km/h (maksimumi so presegali 200 km/h). Kljub temu Policija dnevno prejme več kot 200 obvestil o kršitvah najvišje dovoljene hitrosti 108 km/h (upoštevana je predpisana toleranca sistema), pri čemer gre večinoma za manjše prekoračitve. Glede na stanje pred namestitvijo sistema, ko je hitrost 110 km/h prekoračilo 30 odstotkov vseh vozil, predstavlja sedanje stanje bistveno izboljšanje. Analiza prometnih nesreč še ni bila izdelana, ker še nimamo vseh podatkov o letošnjih prometnih nesrečah. Za postavitev sistema smo namreč analizirali podatkovno bazo prometnih nesreč Policije za triletno obdobje. Analiza letošnjega leta bo narejena konec leta, po naši oceni pa se je varnost izboljšala.

Na podlagi analiz, ki so bile izdelane za potrebe bodoče postavitve sistemov sekcijskega merjenja hitrosti, ki poleg prometnih nesreč in prekoračitev najvišje dovoljene hitrosti vključujejo tudi posamezne elemente odsekov cest, ki predstavljajo potencialno ogrožanje prometne varnosti (predori, viadukti, priključki, razcepi), je odsek štajerske avtoceste A1 čez Trojane predviden tudi za nov sistem merjenja povprečne hitrosti. Nov sistem bo skladno z zastavljeno časovnico nameščen do začetka poletja 2018 in bo zaobjel vse štiri predore na odseku med Vranskim in Blagovico ter obe smerni vozišči avtoceste, proti Ljubljani in proti Mariboru. Dosedanji sistem je bil namreč omejen le na smerno vozišče avtoceste proti Ljubljani (na tem odseku sta predora Trojane in Podmilj), v preostalih dveh predorih (Ločica, Jasovnik) je promet potekal brez nadzora.

Na seznamu odsekov, kjer bo tak sistem imel velik pozitiven vpliv na varen potek prometa, so sicer posamezni odseki štajerske, primorske in dolenjske avtoceste.

Dejstvo je, da vzporedna regionalna cesta v primeru hujše prometne nesreče in posledično daljše popolne zapore avtoceste predvsem v prometnih konicah ni sposobna prevzeti tako velikih prometnih obremenitev. Zato je želja družbe DARS d.d. kot upravljavca, da bi bili ti odseki čim manj zaprti zaradi prometnih nesreč oziroma izrednih dogodkov.

Sistem merjenja povprečne hitrosti vožnje na avtocestnem odseku prek Trojan, na podlagi katerega je Policija kršiteljem izrekala globe, je začel delovati konec januarja letos. Sporazum med Darsom, Policijo in 3M kot dobaviteljem opreme je predvidel, da bo deloval šest mesecev, dobavitelj pa je opremo pustil aktivno vse do minulega konca tedna. Oprema pilotnega projekta ostane v lasti izvajalca, tako da DARS d.d. in Policija s tega vidika nista imela stroškov. Pristojni Darsov regionalni nadzorni center na Vranskem zato z elektronskimi portali nad avtocesto tudi ne informira več o sekcijskem merjenju hitrosti vožnje na odseku Trojane–Podmilj.